DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban chỉ đạo ATTP TP Hà Nội

Lâm Nguyễn
13-04-2019 15:44
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hà Nội.
Theo đó, kiện toàn BCĐ công tác ATTP TP Hà Nội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu là Phó Trưởng ban Thường trực.
BCĐ có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác ATTP; Nghiên cứu, đề xuất UBND TP chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về ATTP; Tham mưu UBND TP chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Sở, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xử lý liên ngành đảm bảo ATTP. Trường hợp công tác ATTP có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị UBND TP biện pháp xử lý.
Tham mưu UBND TP đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác ATTP các Sở, ngành, UBND - BCĐ công tác ATTP các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP; Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan và đề nghị các đoàn thể cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ của BCĐ.
Đồng thời, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm tình hình hoạt động của BCĐ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND TP; Ban hành quy chế làm việc của BCĐ và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, tổ Thư ký.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 3183/QĐ-UBND ngày 17/6/2016, số 2806/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND TP về việc thành lập, thay thế thành viên BCĐ công tác ATTP TP Hà Nội.