DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng công chức của UBND TP Hồ Chí Minh

Linh Chi
21-11-2019 17:03
Kinhtedothi-Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, bổ nhiệm, số lượng cấp phó; báo cáo Thành ủy TP để rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền.
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra về thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBNDTP Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 1/1/2016-31/12/2018.
Theo đó, về tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP đã tổ chức thi tuyển công chức năm 2016, tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 9 công chức ngạch cán sự và tương đương từ cấp huyện trở lên đảm bảo quy định, song còn tồn tại: Quy định về điều kiện dự tuyển công chức có HKTT tại TP; giới hạn độ tuổi dự tuyển trong lĩnh vực KH&CN; kế hoạch tuyển dụng của TP ban hành sau thời điểm có thông báo tuyển dụng công chức; Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập sau 15 ngày từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển; đáp án thi không được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt và đáp án thi của một số câu môn kiến thức chung không có thang điểm chi tiết... Qua kiểm tra 346 hồ sơ cũng cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND TP thực hiện đúng quy định nhưng đến thời điểm thanh tra, 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng ngạch công chức.
Việc xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP đã quyết định xét chuyển 104 trường hợp thì trong đó: 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường đến thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác; 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng. Về trình tự thủ tục, biên bản kiểm tra, sát hạch của một số cơ quan chưa phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chưa có văn bản thể hiện người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, quyết định hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch...
Đáng chú ý, quá trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn những tồn tại: 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh (chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu Đề án vị trí việc làm (VTVL) đã được phê duyệt; chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc chưa làm quy trình xét chuyển từ CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên). Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.
Về số cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, còn 5 phòng, ban chuyên môn cấp sở có số cấp phó vượt quy định 1 người/phòng, ban. Về ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đến thời điểm thanh tra, 8 cơ quan, tổ chức thuộc UBND TP còn sử dụng 15 HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
 
Để khắc phục những tồn tại đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, bổ nhiệm, số lượng cấp phó; báo cáo Thành ủy TP để rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi, ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung phù hợp Luật CBCC, Luật Viên chức, các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với: Các trường hợp được sắp xếp vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của TP nhưng không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật CBCC và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành; 20 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (11 trường hợp không có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 2 trường hợp chưa đủ 60 tháng công tác, 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ kết quả tuyển dụng) và 3 công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của bộ chuyên ngành và yêu cầu của Đề án VTVL đã phê duyệt.
Đồng thời, cần chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được quy định tại Thông báo Kết luận 43-TB/TW, Kết luận 48-KL/TW, các văn bản hướng dẫn của Đảng.
Bên cạnh có, Thanh tra Bộ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức: Chấp hành nghiêm quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; rà soát, xử lý theo thẩm quyền và hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận 43-TB/TW, Kết luận 48-KL/TW, các văn bản hướng dẫn của Đảng với 4 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn (1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 trường hợp chưa làm quy trình xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên); xếp lại ngạch với 3 công chức lãnh đạo cấp phòng phù hợp VTVL; bố trí số cấp phó các phòng, ban chuyên môn sở, ngành đảm bảo quy định; chấm dứt sử dụng 15 HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính; không ký, sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính. Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những hạn chế đã nêu để có hình thức xử lý phù hợp.