DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19
Đề xuất 5% ghế Quốc hội dành cho chuyên gia, nhà khoa học sắp nghỉ hưu, hoặc đã nghỉ hưu
Khang Nhi-Công Thọ
26-05-2020 14:34

Kinhtedothi - Sáng ngày 26/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Luật Tổ chức Quốc hội được ban hành năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Sau hơn 03 năm thi hành Luật Tổ chức Quốc hội cho thấy, về cơ bản nhiều quy định của Luật đã đem lại những kết quả tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật, cũng đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Qua thảo luận tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 để nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời khắc phục một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành luật thời gian qua.
 Toàn cảnh phiên họp
Các đại biểu đánh giá, nội dung của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Nguyễn Văn Sơn (Nguyễn Sơn) (Đoàn Hà Tĩnh) cho biết: "Như đặt vấn đề của Phó Chủ tịch Quốc hội đúng là Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) được rất nhiều đại biểu quan tâm và kỳ vọng, chúng tôi cho rằng đã tương đối nhưng còn nhiều vấn đề cũng cần tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện. So với dự thảo lần thứ 8 thì lần này Ban soạn thảo và Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu khá nhiều nội dung nhưng còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện để Quốc hội thông qua, xứng đáng với tầm của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất."
Đại biểu Nguyễn Văn Sơn đưa ra 4 nội dung góp ý: Thứ nhất, về đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Điều 23 và Điều 43. Tôi đồng tình với tiếp thu, giải trình của Ban soạn thảo là số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% như giải trình và để tăng tính chuyên nghiệp, góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Ngoài ra, cần nghiên cứu cơ chế dành tỷ lệ nhất định khoảng 3-5% cho các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đủ các điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, có trí tuệ, uy tín và bản lĩnh để có thể tham gia làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, cũng đề nghị cân nhắc xem xét tỷ lệ phù hợp để đảm bảo số lượng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong đại biểu chuyên trách.
Vấn đề thứ hai, về phụ cấp và các chế độ đảm bảo cho hoạt động của đại biểu và Đoàn đại biểu, tại Điều 42. Tôi đồng tình tiếp thu của Thường vụ Quốc hội về kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu và đại biểu Quốc hội là do ngân sách trung ương đảm bảo.
Vấn đề này trong kỳ họp thứ 8 chúng ta cũng đã thảo luận khá kỹ và đề nghị chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu xây dựng bảng lương phù hợp với chức vụ, vị trí làm việc của các cơ quan của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội để đảm bảo đáp ứng được điều kiện hoạt động cho đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và thu hút được những người có uy tín, năng lực, trình độ công tác, làm việc tại Quốc hội cũng như tại các Đoàn đại biểu Quốc hội.
Vấn đề thứ ba, theo đại biểu Nguyễn Văn Sơn, về quản lý đại biểu Quốc hội chuyên trách và tổ chức bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tại khoản 4 Điều 43. Ban soạn thảo và Thường vụ Quốc hội đã có giải trình về vấn đề này, nhưng trên cơ sở 4 lần sáp nhập giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, tôi đề nghị cần có đánh giá tổng kết, nghiên cứu kỹ một cách khoa học, bài bản để đảm bảo tính ổn định và mang tính hệ thống.
Mỗi lần sáp nhập như vậy thay đổi về bộ máy, chất lượng, tâm lý và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của bộ máy giúp việc, cho nên đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 580 về thí điểm sáp nhập 3 văn phòng, đưa ra phương án hợp lý trước khi thông qua Luật Tổ chức Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Văn Sơn cũng thống nhất đề nghị của Chính phủ trong Báo cáo số 232 tổng kết Nghị quyết số 580, nhưng ở đây Chính phủ mới tổng kết phương diện, còn đại biểu Quốc hội cũng chưa được tham gia vào các hoạt động này một cách đầy đủ, cho nên phải có tổng kết của Thường vụ Quốc hội về vấn đề này để khẳng định bộ máy giúp việc có vị thế cho Đoàn đại biểu Quốc hội.
Trước đây Ban soạn thảo chỉ nói là “bộ phận giúp việc”, như vậy chúng ta càng bàn thì lại càng giảm về mặt uy tín, vị thế. Hôm nay, chúng ta đã nói đến bộ máy nên cũng cần có khẳng định vị thế này ở địa phương, tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội và Quốc hội hoạt động. Vừa qua khi tổ chức thí điểm sáp nhập thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị Quyết số 580 nhưng chỉ đạo thực hiện thì thả mặc cho các địa phương ứng xử với đại biểu và bộ máy giúp việc thuộc quyền của địa phương.
Có những địa phương thì về chính sách, chế độ, các mối quan hệ thì do Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua cho cả đại biểu và cả bộ máy giúp việc và kể cả trước kỳ họp trực tuyến này diễn ra thì Văn phòng Quốc hội còn tham mưu bằng văn bản là chế độ cho các đại biểu và bộ máy giúp việc do địa phương quy định với các tỉnh làm thí điểm.
"Chúng tôi nghĩ cách tiếp cận như vậy không đúng. Do đó, cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đánh giá thí điểm này, có tổng kết rõ ràng và tầm của Quốc hội cũng như tầm người giúp việc có đặc thù riêng, có tính chất chuyên môn riêng. Nghiên cứu, tham mưu tổng hợp ở tại địa phương nhưng không phải thuộc quyền của địa phương thì phải rõ nét chỗ này, chứ giao cho địa phương, địa phương tiếp tục xem như là các bộ phận giúp việc tại địa phương. Chỗ này đề nghị phải có một đánh giá đầy đủ." - Đại biểu Nguyễn Văn Sơn cho biết.
Cũng theo đại biểu Nguyễn Văn Sơn, thứ tư, Thường vụ Quốc hội đã có giải trình việc nâng cấp các Ủy ban tại kỳ họp lần này, chúng tôi cho rằng cần phải tiếp tục nghiên cứu một cách đầy đủ để nâng cấp Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn của Quốc hội, thực sự là nâng tầm. Những ban này trong 4 năm hoạt động vừa qua đã thể hiện rõ nét. "Còn cơ sở pháp lý thì chúng tôi nghĩ rằng theo khoản 6 và khoản 7 Điều 70 của Hiến pháp năm 2013, định hướng của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu một số Ban của Thường vụ Quốc hội và lập chức danh Tổng Thư ký, thì khoá XIII chúng ta đã làm được việc Tổng Thư ký. Còn khóa XIV này, chúng ta cũng gắng nâng tầm các ban để tiếp tục khẳng định Quốc hội sớm có vị thế ngày nào thì nhân dân và cử tri được hưởng lợi ngày đó. Cho nên, Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu cần được quan tâm." - Đại biểu Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.
Cũng theo đại biểu Nguyễn Văn Sơn, thực tế thì Ban Công tác đại biểu vừa qua không chỉ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn của Thường vụ Quốc hội mà còn thực hiện tốt các hướng dẫn, giữ vững mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổ chức Hội nghị, hoạt động của Hội đồng nhân dân, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp, coi đây là một chỗ dựa cho hoạt động của lĩnh vực dân cử của mình và đã tạo uy tín, chất lượng cho đại biểu dân cử, nên việc nâng cấp Ban Công tác đại biểu trở thành cơ quan chuyên môn của Quốc hội là rất quan trọng. Chúng tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu vấn đề này để chúng ta hoàn thiện nâng cấp 2 ban này lên thành cơ quan chuyên môn của Quốc hội. 
Quan tâm đến quy định về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Điều 23), đại biếu Quốc hội Dương Xuân Hòa (Đoàn Lạng Sơn) và đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) bày tỏ đồng tình với việc quy định tỉ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó, nghiên cứu cơ chế dành tỉ lệ nhất định (khoảng 5%) cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện về đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ và uy tín tham gia làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Quốc hội.
Tại phiên họp, một số ý kiến phát biểu tán thành việc chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến còn băn khoăn về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thành các cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội.
Phát biểu ý kiến về nội dung này, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho rằng sau 17 năm hình thành và phát triển, Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu đã phát huy được hiệu quả hoạt động, khẳng định được vị trí của mình. Tuy nhiên, theo đại biểu, vị trí pháp lý của 2 ban này hiện nay còn chưa xứng tầm. Do vậy, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, chuyển các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành các cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội để thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
Liên quan đến việc đổi tên Ủy ban "Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng" cùng Ủy ban "Về các vấn đề xã hội" thành “Ủy ban Văn hóa, Giáo dục” và “Ủy ban Xã hội”, nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ tán thành và cho rằng việc đổi tên gọi như vậy ngắn gọn, khái quát hơn, dễ sử dụng hơn. Theo các đại biểu, về nguyên tắc, tên gọi của các cơ quan cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thể hiện được lĩnh vực hoạt động chủ yếu của cơ quan để có thể phân biệt với các cơ quan khác nhưng không cần thiết và không thể ghi đầy đủ tất cả các lĩnh vực, nội dung hoạt động của cơ quan trong tên gọi. Việc xác định tên gọi nên theo lĩnh vực (ví dụ Văn hóa, Giáo dục), không nên xác định theo phạm vi đối tượng chủ thể (ví dụ Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng hay Trẻ em) vì nếu xác định theo đối tượng chủ thể thì tên gọi của một số Ủy ban khác cũng chưa thể hiện đầy đủ phạm vi phụ trách.
Đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) tham gia tranh luận một số vấn đề mà các đại biểu đã nêu. Theo đại biểu Lê Thanh Vân, vấn đề thứ nhất, "Đoàn đại biểu Quốc hội có phải là cơ cấu, tổ chức của Quốc hội hay không? Tôi khẳng định là không. Bởi vì trong Hiến pháp không có một câu nào, đoạn nào nói về Đoàn đại biểu Quốc hội, mà Đoàn đại biểu Quốc hội thực chất là một hình thức sinh hoạt của các đại biểu Quốc hội được bầu ở một địa phương, trong điều kiện các đại biểu Quốc hội không có bộ máy giúp việc riêng và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội mới là bộ máy hành chính để bảo đảm cho Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động ở các địa phương, cho nên phải nhận thức rõ điều này."

Thứ hai, theo đại biểu Lê Thanh Vân, "một số ý kiến cho rằng tăng cường đại biểu Quốc hội là chuyên gia. Tôi cho rằng cũng không đúng. Bởi vì đại biểu Quốc hội là chính trị gia, là chính trị gia thì đại biểu Quốc hội phải nắm chắc được nguyên lý vận hành của các thiết chế quyền lực nhà nước, các nguyên lý vận hành của các thể chế kinh tế, chính trị, xã hội để khởi xướng chính sách và thuyết phục chính sách. Nếu đại biểu Quốc hội là chuyên gia am hiểu sâu vào từng lĩnh vực cụ thể thì không đúng nguyên lý tổ chức, vận hành của thiết chế quyền lực cao nhất đó là Quốc hội."

Cũng theo đại biểu Lê Thanh Vân, điều thứ ba, "hạt nhân hoạt động của Quốc hội chính là đại biểu Quốc hội. Chúng ta đang chuyển từ một Quốc hội hoạt động hình thức sang một Quốc hội hoạt động thực chất, thực quyền thì phải tăng cường năng lực cho đại biểu Quốc hội, trước hết là năng lực pháp lý, thứ hai là các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Quốc hội. Trong đó đáng chú ý nhất là vấn đề năng lực lập pháp của đại biểu Quốc hội. Quyền trình dự án luật, quyền sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội nếu như không được bảo đảm thì quyền khởi xướng chính sách chắc chắn chỉ có thiên về duy nhất Chính phủ mà thôi và lúc đó Quốc hội sẽ không còn nắm giữ được vai trò chủ đạo, đó là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp."

Điều thứ tư, theo đại biểu Lê Thanh Vân, đó là tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội. "Chúng ta đừng nhấn mạnh đến số lượng. Cho dù 100% đại biểu Quốc hội là chuyên trách mà không chuyên nghiệp thì hoạt động của Quốc hội cũng sẽ không bảo đảm được thực chất, thực quyền." - Đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Kết thúc phát biểu, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng: "Chúng ta phải xây dựng một cơ cấu Quốc hội làm sao ổn định, đừng vì đề án nó có tính chất linh hoạt mà chúng ta dẫn đến một hệ quả là các Đoàn đại biểu Quốc hội biến động rất lớn trong các nhiệm kỳ. Khóa trước là Đà Nẵng, khóa này là Quảng Ninh. Phải quy định tiêu chuẩn của Tổng Thư ký Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội không phải là nhân vật chính trị mà nhân vật hành chính, làm sao Tổng Thư ký Quốc hội phải là người am tường thủ tục, trình tự hoạt động của Quốc hội để tư vấn cho Chủ tịch Quốc hội điều hành Quốc hội hoạt động thực chất, thực quyền hơn."

Giải trình làm rõ nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết ngay từ khi đưa dự án Luật vào chương trình thì mục đích chính sửa đổi Luật nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 18 của Trung ương và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong Luật Tổ chức Quốc hội nhằm kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Đảng và trong phạm vi khuôn khổ quy định của Hiến pháp để có thể thực hiện được ngay, bảo đảm tính ổn định của Luật và của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy nhà nước; còn các nội dung khác sẽ trình Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp khi đã có sự nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng.

Đồng thời việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội cần đặt trong tổng thể đổi mới đồng bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội cũng đã sửa đổi Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức…để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành mới thi hành được 04 năm và đang phát huy được hiệu quả trên cả 3 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua được 55 luật và dự kiến thêm 10 luật thông qua tại kỳ họp thứ 9. Hoạt động của Quốc hội cũng đã thu hút được sự quan tâm chú ý của cử tri và Nhân dân cả nước, nhận được sự đánh giá cao. Điều này cho thấy các nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội đang đi vào cuộc sống.

Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, qua thảo luận đa số đại biểu Quốc hội tán thành với những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu giải trình. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết thêm, về tiêu chuẩn quốc tịch của đại biểu Quốc hội còn ý kiến đề nghị cân nhắc thêm việc quy định “chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Đây là vấn đề đã cân nhắc từ khi ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương liên quan đến quốc tịch của đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân. Khi đó Quốc hội đã thảo luận và cân nhắc quy định “có một quốc tịch” (không có chữ “chỉ”). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc nội dung này nhưng vẫn cần bảo đảm sự thống nhất giữa hai luật khi cùng quy định về một vấn đề.
Về ý kiến tăng đại biểu Quốc hội là chuyên gia, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, không chỉ tỉ lệ đại biểu là chuyên gia mà còn tỷ lệ đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc, đại biểu nữ…thuộc phạm vi của Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội mà không quy định cụ thể trong Luật. Luật chỉ quy định tỷ lệ tối thiểu phải bảo đảm “ít nhất 40% đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách”.
 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm
Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ngoài các tiêu chuẩn chung còn phải đáp ứng tiêu chuẩn đối với từng chức danh được quy định cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…Do đó rất khó để quy định chung trong Luật. Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Quốc hội cho phép quy định nội dung này trong văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết và bảo đảm các tiêu chuẩn đối với đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ cao hơn, đồng thời gắn với các quy định về thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ chính sách, tiền lương, chế độ bảo đảm cũng như khen thưởng, kỷ luật.
Về Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh đây là chế định đặc thù của Quốc hội Việt Nam, ra đời từ Luật Tổ chức Quốc hội đầu tiên năm 1960. Qua mỗi lần sửa đổi thì địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội ngày càng hoàn thiện. Luật hiện hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội, có trụ sở, bộ máy giúp việc, kinh phí…Các quy định này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội. Qua báo cáo công tác của các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật của các Đoàn cho thấy những vướng mắc, bất cập hiện nay chủ yếu liên quan đến cách thức tổ chức công việc của Đoàn và công tác quản lý cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Đoàn. Dự thảo Luật đã có những sửa đổi để tạo cơ sở pháp lý cho việc hướng dẫn giải quyết những bất cập này và thời gian tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.
Về bộ máy giúp việc, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất việc hợp nhất hai văn phòng là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trên cơ sở tổng kết thực hiện thí điểm và ý kiến các địa phương, ý kiến đại biểu, thời gian tới Chính phủ sẽ có nghiên cứu, xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Quốc hội cho phép quy định khái quát về văn phòng giúp việc.
Về chuyển các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu) thành cơ quan của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, qua tổng hợp ý kiến cho thấy đa số ý kiến đều cho rằng cần chuyên môn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng tham mưu phục vụ của các cơ quan này. Tuy nhiên khi đi vào xác định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy cụ thể cho từng cơ quan thì còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có sự đồng thuận, thống nhất. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật lưu ý việc xác định chức năng nhiệm vụ của các Ban này cần đặt trong yêu cầu bối cảnh tình hình mới, xem xét trong tổng thể chung của hệ thống chính trị.
Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội vào đợt 2 (khi Quốc hội họp tập trung) của Kỳ họp thứ 9.
Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao các góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo Luật này. Về các nội dung các đại biểu góp ý cụ thể tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và có báo cáo giải trình đầy đủ trước Quốc hội, để các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến thêm./.