DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đoàn kết vượt qua thách thức

29-01-2016 08:41
Kinhtedothi - Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương theo tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện đó thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa”.

Về mặt nhân sự, nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm lựa chọn thế hệ lãnh đạo Khóa XII phải thể hiện được quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Với quyết tâm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên T.Ư chính thức và 20 đồng chí Ủy viên T.Ư dự khuyết. Tại Hội nghị T.Ư lần thứ I, Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Khóa XI tái cử giữ chức Tổng Bí thư Khóa XII và 19 Ủy viên bộ Chính trị cùng các thành viên Ban Bí thư, Bầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Các cuộc bầu cử này tiến hành chỉ một lần trên tinh thần tập trung, dân chủ.

Đại hội trao cho Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng, Nhân dân và đất nước. Trong lễ ra mắt và trong diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII đã long trọng hứa trước Đại hội nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII bằng thực tế, đã làm thất bại âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ dân với Đảng và nhất là bằng những thông tin bịa đặt vu cáo nội bộ Đảng, chia rẽ, gây nghi kỵ trong hàng ngũ cán bộ cao cấp, từ đó làm suy yếu Đảng, suy yếu chế độ ta. Qua Đại hội chứng tỏ Đảng ta luôn lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm phương châm đoàn kết và chính sự đoàn kết đó là nguyên nhân quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Phấn khởi và tin tưởng trước thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quanh Đảng, cụ thể là Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: