DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 VÀ HỘI NGHỊ CLV10 * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ban hành quy chế làm việc của ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Như Hương
19-05-2017 16:42
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp TP Hà Nội (ĐMDN TP).
Tin liên quan
Theo đó, Quyết định trên sẽ thay thế Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND TP Hà Nội. Chánh văn phòng UBND TP; các thành viên Ban ĐMDN TP; Thủ trưởng các Sở, ngành; các DN 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ban ĐMDN TP có chức năng tham mưu giúp UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới các Dn 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP trong từng giai đoạn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN. Phối hợp với các cấp, các ngành của Trung ương để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban ĐMDN TP.
Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN Trung ương và UBND TP theo định kỳ và đột xuất về tình hình sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP.
Quyết định cũng nêu rõ, Ban ĐMDN TP làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên Ban ĐMDN TP.
Ban ĐMDN TP phải tuân thủ các quy định của pháp luật và sự điều hành, quản lý của UBND TP, bảo đảm tập trung, dân chủ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có kế hoạch, hiệu quả và không chồng chéo; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Đối mới và Phát triển DN Trung ương. Mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm xuyên suốt.
Giải quyết công việc theo phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; theo chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Ban ĐMDN TP; bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Mỗi thành viên Ban ĐMDNTP chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ công tác của mình và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ban ĐMDN TP trước UBND TP và cơ quan Nhà nước cấp trên. Ban ĐMDN TP được sử dụng con dấu của UBND TP.
Các thành viên Ban ĐMDNTP được phân công nhiệm vụ thẩm định các đề án, phương án sắp xếp, đổi mới DN, phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định.
Các thành viên Ban ĐMDNTP khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đên chức năng, nhiệm vụ của các thành viên, cơ quan khác, phải có văn bản đề nghị thành viên hoặc thủ trưởng cơ quan đó tham gia ý kiến. Thành viên Ban ĐMDN TP hoặc Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời; nếu được mời họp phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp.
Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết, các thành viên Ban ĐMDN TP phải chủ động làm việc với các thành viên hoặc cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban ĐMDN TP.