DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Hà Nội tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản công

Khang Nhi
03-10-2017 17:17
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 4754/UBND-KT kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP.
Tin liên quan
Theo Công văn, UBND TP Hà Nội nhận được Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 của Bộ Tài chính và Công văn số 5724/STC-QLCS ngày 12/9/2017 của Sở Tài chính về việc kiểm kê, đánh gịá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Để công tác kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP triển khai đúng tiến độ, báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá đảm bảo chất lượng quy định và làm cơ sở để TP đề ra các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản công theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Công văn số 9853/BTC-QLCS ngày 25/7/2017 với nội dung cụ thể như sau: Về phạm vi tài sản công thực hiện kiểm kê, đánh giá, tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội, cụ thể là các tài sản đủ tiêu chuấn là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính. Tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia (gọi chung là tài sản kết cấu hạ tầng) thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội; Tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, gồm: Tài sản phục vụ công tác quản lý dự án; tài sản khác được ừang bị để phục vụ hoạt động của dự án; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cấp có thẩm quyền của TP ra quyết định tịch thu, quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; Quỹ nhà, đất của TP đang giao cho các doanh nghiệp quản lý kinh doanh nhà của TP (gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) quản lý, cho thuê. Đất đai;Tài nguyên thuộc thẩm quyền quản lý của TP.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp quản lý kinh doanh nhà thuộc TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý tiến hành rà soát để cập nhật, chỉnh lý, chuẩn hóa các thông tin về tài sản nhà nước và thực hiện kê khai các thông tin về tài sản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và thực hiện kê khai các thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình theo mẫu biểu đảm bảo chính xác, đầy đủ, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp theo quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp quản lý kinh doanh nhà của TP thực hiện rà soát, để cập nhật, chỉnh lý, chuẩn hóa và phê duyệt các thông tin về tài sản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và thực hiện kê khai các thông tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội.