DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 20/4 đến ngày 27/4

D. Tùng - Việt An
29-04-2020 01:07
Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố, từ ngày 20/4 - 27/4/2020.
Tin liên quan
Phấn đấu 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện theo hình thức trực tuyến
Trên cơ sở các kế hoạch của UBND Thành phố: Kế hoạch số 187/KH- UBND, ngày 06/10/2016, về phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019, của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND Thành phố ban hành “Kế hoạch công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020”, hướng tới các mục tiêu trọng tâm sau:
Tối thiểu 60% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có. Đảm bảo hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng Thành phố ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ, ngành, cơ quan trung ương thông qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố (nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Thành phố); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc của Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 
 Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội
Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến Sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của từng Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đạt từ 20% trở lên. Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật và xây dựng thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Từng bước phấn đấu hoàn thiện, duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4, trong đó, tối thiểu 35% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 30% hồ sơ TTHC của Thành phố được xử lý trực tuyến mức độ 4. Cổng Dịch vụ công Thành phố cung cấp giao diện cho các thiết bị di động. 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp. 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 100% Cổng Thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã công khai - thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011, của Chính phủ. 
20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số xác thực trên nền tảng di động để thực hiện TTHC. 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Tối thiểu 50% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu qui mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. 100% CB, CC, VC, tùy theo yêu cầu sử dụng sẽ được bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng và cập nhật bổ sung kỹ năng ứng dụng CNTT dưới nhiều hình thức. 100% đoàn viên thanh niên các cơ sở quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chính quyền điện tử. Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của Thành phố được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 100% dịch vụ công mức độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung. 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố được triển khai hóa đơn điện tử. Tập trung đầu tư phát triển từ 01 đến 02 khu CNTT tập trung trọng điểm.
Phân bổ 650 tỷ đồng cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác phục hồi sản xuất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Lao động Thương bỉnh và Xã hội - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, ngày 27/4/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ 650.000 triệu đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác phục hồi sản xuất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19. 
1. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH Thành phổ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa các quận, huyện, thị xã (nếu có phát sinh) không để tồn đọng, lãng phí vốn, tăng hiệu quả nguồn vốn ủy thác. Thẩm tra, xác định số lượng đối tượng vay vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chi tiết theo từng đối tượng tại Điều 6 Quyết định số 26/2017/QĐ- UBND, ngày 04/08/2017, của UBND thành phố Hà Nội. Phối hợp Chi nhánh NHCSXH Thành phố kiểm tra, rà soát việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ khác có liên quan của Trung ương và Thành phố.
 2. Sở Tài chính căn cứ Quyết định phân bổ nguồn vốn cho vay của UBND Thành phố và tiến độ giải ngân của Chi nhánh NHCSXH Thành phố, thực hiện thủ tục chuyển kinh phí cho Chi nhánh NHCSXH Thành phố để cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố: tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn vay, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ khác có liên quan của Trung ương và Thành phố. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hoàn thiện hồ sơ và cho vay kịp thời đến đúng các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích theo thứ tự ưu tiên của Thành phố. Thường xuyên rà soát và kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện cho vay theo thứ tự ưu tiên: (1) hộ được giãn nợ, gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh; (2) hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn; (3) các đối tượng chính sách khác; (4) cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động; Ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng với dịch bệnh COVID-19, các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm, y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay theo đúng phương án phân bổ và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội. 
4. UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã: Có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo tổ chức triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định hiện hành nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo quy định.
Phấn đấu tổng đàn lợn thương phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2020 đạt khoảng 1,8 triệu con
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp, trong đó, phấn đấu tổng đàn lợn thương phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2020 đạt khoảng 1,8 triệu con như trước khi xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (số liệu thống kê quý 1/2020 trên địa bàn Thành phố hiện có 1,1 triệu con lợn, bằng 68,7% so với cùng thời điểm năm 2019), tại văn bản số 1577/UBND-KT, ngày 27/4/2020, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi trên địa bàn Thành phố triển khai tổ chức thực hiện một số giải pháp cấp bách sau:
1. UBND các huyện, thị xã:
- Tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất chăn nuôi, tái đàn, tăng đàn lợn tại các doanh nghiệp chăn nuôi, trang trại, nông hộ đảm bảo chăn nuôi theo vùng xã trọng điểm, chăn nuôi lớn xa khu dân cư, chăn nuôi công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, chăn nuôi VietGap theo đúng quy định của pháp luật chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thành phố.
- Phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm sinh sản trên địa bàn ưu tiên cung cấp giống cho các cơ sở, hộ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố nhằm khôi phục, phát triển chăn nuôi ổn định, trong đó đảm bảo mục tiêu tăng đàn lợn 1,8 triệu con theo quy định.
 
- Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, các hộ thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột, nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm quy định để áp dụng hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học.
- Nắm chắc số lượng tổng đàn lợn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng tháng, rà soát cơ cấu và phát triển chăn nuôi từ nay đến cuối năm 2020 để đảm bảo cân đối cung cầu; phối hợp xây dựng kế hoạch kết nối tiêu thụ giữa các doanh nghiệp chế biến, giết mổ, kinh doanh với các vùng sản xuất nhằm đảm bảo ổn định thị trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tái, tăng đàn đảm bảo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi để đảm bảo số lượng, chất lượng con giống cung cấp cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc tập trung các giải pháp về hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dịch bệnh.
- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Công Thương và các đơn vị thực hiện tốt việc thúc đẩy chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn Thành phố đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trong năm 2020, không để tình trạng khan hiếm thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn.
- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là chăn nuôi lợn để triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng và việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến việc giảm giá lợn hơi.
- Chuyển văn bản đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi: thực hiện tốt các giải pháp công tác phòng, chống, xử lý dịch bệnh, tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGap, định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. Ưu tiên xuất bán con giống, lợn giống, lợn con thương phẩm cho các cơ sở, hộ chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo mục tiêu phát triển chăn nuôi ổn định của Thành phố. 
Phấn đấu 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng CNTT truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR
Thực hiện mục tiêu Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/4/2020 về việc đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020, phấn đấu đạt một số chỉ số sau: duy trì, tăng mới hơn 20% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội; phấn đấu 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng; duy trì chuỗi đã được chứng nhận và hỗ trợ mới ít nhất 10 chuỗi áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu, kết nối sản phẩm liên kết theo chuỗi. Yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số chương trình, kế hoạch trọng tâm, cụ thể: 
1. Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, kết nối nông, lâm, thủy sản an toàn: xây dựng, hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản kết hợp với thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm chủ lực thành phố, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiến tiến, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể:
Tập trung hỗ trợ hoàn thiện, phát triển các chuỗi: Mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đồi Ba Vì; gà Mía Sơn Tây; gà đồi Sóc Sơn; vịt Vân Đình; thịt lợn sinh học Quốc Oai; thịt lợn sinh học Liên Việt; thực phẩm A-Z; thực phẩm Tiên Viên; thực phẩm An Việt; Thịt bò Hà Nội; Organic green; thực phẩm Nam Hà Nội; gà đồi Đông Yên. Phát triển mô hình chuỗi rau ATTP áp dụng Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS: Participatory Guarantee system): duy trì 10 chuỗi rau và phát triển mới 05 chuỗi áp dụng PGS. Hỗ trợ 5 - 10 dự án/kế hoạch hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phát triển 02 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia liên kết trong sản xuất, sơ chế chế biến kinh doanh tiêu thụ sản phẩm rau củ quả và sản phẩm lúa, gạo chất lượng cao.
2. Tăng cường hợp tác các tỉnh, thành phố, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, đưa sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô. Phối hợp tổ chức các hội chợ, tuần lễ giới thiệu, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn. Tiếp tục phát triển Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (hn.check.net.vn, check.gov.vn), ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng hệ thống thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nguy cơ cao như rau, củ, trái cây, thịt, thủy sản. Phát triển quảng bá sản phẩm an toàn theo chuỗi trên chợ thương mại điện tử (chonhanminh.vn) đúng quy định. Xây dựng quy chế hoạt động, phát triển giao dịch, phối hợp thường xuyên cập nhật, cải tiến tính năng của chợ và các phần mềm ứng dụng phục vụ người kinh doanh và người tiêu dùng.
3. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tập trung vào các sản phẩm, các cơ sở có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao. Thông báo, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm.
- Tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng, phát hiện, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục triệt để các vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả, chè, kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản ô nhiễm vi sinh trong thịt.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Công an Thành phố, Cục quản Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố phát hiện, kiểm tra đột xuất, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu, các cơ sở sản xuất, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; điều tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm mất an toàn tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin vi phạm pháp luật về ATTP qua đường dây nóng để kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm.
4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm ATTP, kiến thức, cơ chế, chính sách liên quan đến liên kết chuỗi tới người sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện, lựa chọn và tin dùng sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm theo chuỗi.
- Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và Hà Nội, đặc biệt Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Kênh Truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC16, VTC1), Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay; Báo Kinh tế Đô thị; Thông tấn xã Việt Nam... thực hiện các chương trình, chuyên mục, phóng sự, viết tin, bài tuyên truyền về chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn, quảng bá, nhận diện các sản phẩm trong chuỗi, thúc đẩy hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, công khai các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết, tẩy chay. 
- Xây dựng các trang điện tử để đưa các tin bài về đảm bảo an toàn thực phẩm, các bài viết chỉ đạo chuyên môn về đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi; phát hành các ấn phẩm nông nghiệp, “Bản tin quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nông nghiệp”, tờ rơi, tờ gấp, pano, các điểm tuyên truyền quảng bá thông tin về các mô hình làm tốt, kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp.
Đẩy mạnh các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với dịch COVID-19, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của  Chính phủ, hướng tới các mục tiêu sau: phấn đấu năm 2020, các chỉ tiêu về Môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019. Phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị... Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn. Duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4. Phấn đấu ít nhất 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.
Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau: triển khai các giải pháp để duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, đến các các đơn vị thuộc Thành phố; nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành, các cấp về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch COVID-19. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước. Công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp.
Tăng cường các hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố
Thực hiện các Thông báo kết luận ghi nhớ, hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ các Tỉnh, thành phố; với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, nhằm phát huy thế mạnh, quảng bá, kết nối cung- cầu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của các địa phương, hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/4/2020 tổ chức hoạt động liên kết vùng và  hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020 như sau:
1. Căn cứ diễn biến dịch Covid-19, trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn, chủ động đề xuất UBND Thành phố và tổ chức từ 05 - 08 đoàn cán bộ và doanh nghiệp Thành phố thực hiện liên kết, giao thương tại các tỉnh, thành phố (tổ chức, tham gia hội nghị, hoạt động giao thương, trưng bày sản phẩm; hỗ trợ đơn vị khảo sát địa điểm, ký kết hợp đồng, thỏa thuận ghi nhớ…), nhằm kết nối, khai thác, tiêu thụ nông sản thực phẩm, hàng hóa lợi thế của các tỉnh, thành phố về thị trường Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô. Thời gian: quý III - quý IV. Địa điểm dự kiến: Bắc Giang, Hưng Yên, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang… (Triển khai trong các mùa vụ trái cây, nông sản; kết hợp với diễn đàn, chương trình kết nối, giao thương của các địa phương).
2. Tổ chức 02 đoàn cán bộ và doanh nghiệp Thành phố thực hiện các nội dung hợp tác, giao thương tại các vùng kinh tế trên cả nước (chủ trì, tham gia tổ chức các hội nghị hợp tác, giao thương, trưng bày sản phẩm, khảo sát địa điểm, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác lĩnh vực Công Thương…). Thời gian: quý III - quý IV tại tỉnh Ninh Thuận hoặc Lâm Đồng…(khu vực miền Trung- Tây Nguyên) và tỉnh Trà Vinh (khu vực Nam Bộ). 
3. Tổ chức 05 hội nghị quy mô nhỏ, đảm bảo an toàn, theo quy định; giao Sở Công Thương phối hợp thực hiện với Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố (dự kiến: Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định), phục vụ công tác khai thác, dự trữ hàng hóa phòng, chống dịch Covid- 19 và hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ. Thời gian: quý II - quý IV tại Hà Nội.
4. Chủ trì tổ chức từ 03- 05 tuần hàng trái cây, nông sản của các tỉnh, thành phố tại Hà Nội nhằm hỗ trợ sản phẩm trái cây, nông sản Hà Nội và các địa phương có khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô trong năm 2020. Thời gian: quý III - quý IV tại thành phố Hà Nội. 
5. Tổ chức từ 03- 05 đoàn doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội tham gia gian hàng tại các hội chợ, triển lãm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức. Thời gian: Từ quý III - IV tại các tỉnh, thành phố. 
6. Hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức từ 15 - 20 tuần lễ trái cây, hàng nông sản tại Hà Nội do các địa phương chủ trì thực hiện (Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình…). Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm. Thông tin, mời các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng của địa phương tại các Hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội tổ chức (Tuần hàng Việt, Hội chợ Tết, Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghê, Hội chợ đặc sản vùng miền…). Đồng thời phối hợp thông báo chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố tới doanh nghiệp Hà Nội để nghiên cứu tham gia (thực hiện từ quý III đến quý IV).
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Thông tu số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tu quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Văn bản số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tu về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2019; Vãn bản số 2037/ƯBND-KH&ĐT ngày 15/5/2019 của ƯBND Thành phố về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019.
Triển khai hoạt động đấu thầu và đấu thầu qua mạng của các đơn vị thuộc Thành phố
Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu thầu của các đơn vị thuộc Thành phố, trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại văn bản số 1406/UBND-KT ngày 20/4/2020, UBND Thành phố có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu 27 đơn vị không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019, 04 đơn vị gửi báo cáo quá chậm và 18 đơn vị chưa thực hiện đấu thầu qua mạng hoặc thực hiện với tỷ lệ quá thấp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tuân thủ thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu và đấu thầu qua mạng, chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm theo đúng tỷ lệ và thời hạn quy định.
2. Yêu cầu 32 đơn vị có báo cáo về hoạt động đấu thầu năm 2019, tuy nhiên báo cáo chậm hoặc đã thực hiện đấu thầu qua mạng nhưng tỷ lệ chưa đạt quy định: rút kinh nghiệm báo cáo các kỳ tiếp theo đúng thời hạn, chủ động nghiên cứu, đề ra các biện pháp quyết liệt để tuân thủ thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu và đấu thầu qua mạng, chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm theo đúng tỷ lệ và thời hạn quy định. Đối với 06 đơn vị chưa có gói thầu phải thực hiện qua mạng năm 2019 cần nghiên cứu thực hiện theo quy định nếu có gói thầu phải thực hiện qua mạng trong năm 2020. 
3. Biểu dương 14 đơn vị báo cáo đúng thời hạn và thực hiện đảm bảo và vượt tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019: đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện việc báo cáo và thực hiện pháp luật về đấu thầu và đấu thầu qua mạng năm 2020 đảm bảo thời hạn và tỷ lệ quy định.
4. Thực hiện nghiêm quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo quy định; cập nhật danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước.
6. Các cơ quan, đơn vị rà soát, tăng cường năng lực theo hướng chuyên nghiệp hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp cho cán bộ các Ban Quản lý dự án, đơn vị đấu thầu tập trung và các đơn vị khác của Thành phố theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng đáp ứng tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Thông tư số ll/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND Thành phố.
Đẩy mạnh thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày 24/4/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm trong năm 2020 như sau: 
- Tổ chức cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của Thành phố. Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Thành phố.
- Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của Thành phố; triển khai quảng bá hình ảnh Thành phố trên mạng xã hội, internet. Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện quốc tế do Thành phố tổ chức.
- Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội; các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố trong năm 2020.
- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
- Tăng cường phổ biến các cam kết quốc tế đã được ký kết; đẩy mạnh thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn kiện về biên giới lãnh thổ; đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển, đảo.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường cộng tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới.
UBND Thành phố đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố: (1) Tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. (2) Các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử... , chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử. (3) Báo Kinh tế và Đô thị nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thông tin bằng tiếng Anh trên Chuyên trang Hanoitimes, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế. (4) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài phát thanh, truyền hình quốc gia. (5) Đảm bảo thực hiện đúng Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2020
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 480/CĐ-TTg ngày 23/4/2020 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2020, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe, bến tàu, ...; đổi mới phương thức bán vé, áp dụng bán vé qua mạng internet, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ, buôn bán vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép; đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho hành khách;
2. Thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24/24 giờ, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang an toàn giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, như: chạy quá tốc độ quy định; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu, đường; chở hành khách vượt quá số người theo quy định; tránh, vượt sai quy định; đỗ, dừng sai quy định; tình trạng xe dù, bến cóc, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, cò mồi, sang nhượng, chèn ép khách, tăng giá vé trái quy định, vi phạm của các doanh nghiệp vận tải và vi phạm của các đơn vị phục vụ tại các bến xe; xây dựng phương án phòng chống đua xe trái phép, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và khống chế tình trạng đua xe trái phép.
3. Kiểm tra, rà soát, duy tu, duy trì cầu và đường, cầu đi bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, vá ổ gà để đảm bảo đường, cầu thường xuyên êm thuận; bổ sung, sửa chữa kịp thời các biển báo, rào chắn, sửa chữa đèn tín hiệu, nắp hố ga, nhất là trên các tuyến phố chính có lưu lượng phương tiện giao thông cao, ...; không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng giao thông kém chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm giao thông, có người hướng dẫn, không gây ùn tắc giao thông do thi công các công trình.
4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến các tổ dân phố, cụm dân cư, làng, xóm, thôn, bản, trường học, đoàn viên, thanh niên (thông qua các hình thức như: tuyên truyền, cổ động trực quan, phát tờ rơi, ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông) và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; đặc biệt quan tâm phòng tránh tai nạn đắm đò, tai nạn xe mô tô, xe khách; Chú trọng tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không lái xe khi đã uống rượu bia, mặc áo phao khi đi tàu thủy, phà, đò; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông; phê phán tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện mà trong máu, hơi thở có nồng độ cồn; đẩy mạnh phong trào thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”.
5. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về vận tải, an toàn giao thông; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời.
Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 cho 24 cá nhân trên địa bàn Thành phố và công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho 06 cá nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy
Xét đề nghị của các đơn vị và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký phê duyệt Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 cho 24 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: 8 cá nhân thuộc quận Hai Bà Trưng, 02 cá nhân thuộc quận Bắc Từ Liêm, 8 cá nhân thuộc thị xã Sơn Tây, 01 cá nhân thuộc huyện Thanh Trì, 01 cá nhân thuộc huyện Thạch Thất, 4 cá nhân thuộc huyện Mê Linh. Mức thưởng cho cá nhân thực hiện theo Điều 5, Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện. 
Cùng ngày, xét đề nghị của UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho 06 cá nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy. Mức thưởng cho cá nhân thực hiện theo Điều 5, Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của UBND quận Cầu Giấy để thực hiện. 
Phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 27/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, bao gồm: (1) Quy trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư). (2) Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư). (3) Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư). Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố.
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 24/4/2020 tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020, nhằm triển khai quyết liệt, sâu rộng các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7" và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, làm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.
Một số nhiệm vụ cụ thể như sau: giao Công an Thành phố đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để nhân dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm mua bán người. Tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tập trung lực lượng phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán. Chủ động phối hợp với Công an các tỉnh biên giới, Công an các nước trong khu vực, nhất là các nước đã ký kết Hiệp định về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, như: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Camphuchia, Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len,... để trao đổi thông tin, tài liệu và phối hợp điều tra xác minh, giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm mua bán người đạt hiệu quả. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn Thành phố. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, kết luận các vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người. Phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp lựa chọn, đưa ra xét xử điếm một số vụ án mua bán người.
Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về để hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xoá bỏ mặc cảm tạo điều kiện tái hoà nhập cộng đồng cho số phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho người dân.
Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:
Tiêu chí 1: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại, thiết thực với đầy đủ các thành phần cơ bản, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy và học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình; chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học. Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, có thể điều chỉnh % phù hợp với khả năng học tập của các đối tượng học sinh. Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Hệ thống đầy đủ các học liệu bổ trợ (vở bài tập, đồ dùng học tập, học liệu điện tử) hỗ trợ đắc lực cho học sinh học tập hiệu quả.
Tiêu chí 2: Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện cho nhà trường có thể chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày phù hợp theo định hướng phát triên phẩm chất, năng lực của người học. Các chủ đề, bài học được thiết kế, trình bày bằng các hoạt động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều phương án lựa chọn .... - hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Nội dung sách giáo khoa tích hợp kiến thức nội môn và liên môn theo các chủ đề. Với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, kết quả giáo dục. Nội dung tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Hệ thống câu hỏi và bài tập, yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ phù hợp.
Tiêu chí 3: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương, cộng đồng dân cư; cập nhật và đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế. Cấu trúc sách tạo cơ hội cho các trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp gắn với thực tiễn của địa phương; tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức dạy học linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đặc thù mỗi địa phương.
Tiêu chí 4: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính mềm dẻo, tính phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ của học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương; có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt và sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục địa phương. 
UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai Quyết định trên đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố làm căn cứ thực hỉện việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và tiến độ theo quy định; tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Quyết định này và Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.