DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Sử dụng hiệu quả internet trong giáo dục thanh, thiếu nhi

27-03-2015 09:47
Kinhtedothi - Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.
Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, từ đó tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến... Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là internet trong công tác giáo dục thanh, thiếu nhi. Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác và phổ biến tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế và sản phẩm văn hóa hiện có; đầu tư xây dựng các thiết chế văn  hóa mới... Ban Bí thư cũng yêu cầu cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn và các tổ chức của thanh, thiếu nhi. Trong đó, thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh, thiếu nhi, nhất là ở các TP lớn và địa bàn nhạy cảm....
TAG: