DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động báo chí trong tình hình mới

Trần Long
07-09-2020 21:03
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo TP trong tình hình mới.

Theo nhận định của Thành ủy Hà Nội được chỉ ra trong Chỉ thị trên, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, Hội Nhà báo TP không ngừng được củng cố, phát triển và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Hội đã tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo cùng các cơ quan báo chí Hà Nội tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của TP; về những thành tựu của Thủ đô và đất nước; giới thiệu, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đồng thời, đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội. Hội đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế và chính sách báo chí; giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí góp phần thúc đẩy sự phát triển của báo chí Thủ đô và báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, đáng ghi nhận, hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội vẫn còn một số hạn chế: Việc tổ chức quán triệt, học tập Luật Báo chí và 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo tại một số cơ sở Hội thực hiện chưa nghiêm; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ dù được quan tâm và đạt nhiều kết quả nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của hội viên; một số chương trình, hoạt động của Hội chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới.

 Quang cảnh một Hội nghị Giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo gặp nhiều khó khăn, thách thức, báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Do đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, Hội Nhà báo Thành phố quán triệt và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW, ngàỵ 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Thành phố.

Ngoài ra, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với hoạt động của báo chí Thành phố. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo Thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo Thành phố.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của Thành phố, Hội Nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

Các cấp Hội Nhà báo Thành phố tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của hội viên và người làm báo Thủ đô để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của Đảng. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố gắn với thực hiện Luật Báo chí; Đồ án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hà Nội đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tác sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Thành phố thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực để thu hút hội viên, xây dựng Hội Nhà báo Thành phố đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo; phát huy vai trò giám sát, phản biện của báo chí với xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khẳng định vị trí, vai trò của Hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo. Động viên hội viên Hội Nhà báo Thành phố tích cực tham gia các giải báo chí của Trung ương và Thành phố; tham gia hiệu quả các hoạt động do các cấp Hội tổ chức. Có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội.

Trong Chỉ thị, Thành ủy cũng nhấn mạnh: Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Thành phố cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của Thủ đô và đất nước.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp vói Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí Thành phố. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố xây dựng Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin, họp báo định kỳ của Thành phố để sớm triển khai thực hiện.

Xem toàn văn Chỉ thị TẠI ĐÂY