DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Trình Quốc hội dự luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Vũ Minh
23-10-2018 11:08
Kinhtedothi - Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
Dự luật này sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch, liên quan đến nhiều lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ...
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.
 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Quochoi.vn
Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung các luật cần thực hiện theo nguyên tắc: Lấy Luật Quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch. Các luật khác không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch. Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch, không quy định cùng một cấp có hai quy hoạch với nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh cần quy định cụ thể về: phạm vi, nội dung, bảo đảm không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch; thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch...
Theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu, cân nhắc tên gọi của dự án Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch” để thống nhất với tên gọi của Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5.
Về một số lĩnh vực cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể phạm vi, nội dung của các quy hoạch có tính chất, kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và mối quan hệ của các quy hoạch này với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia tại Luật Quy hoạch.
Liên quan đến quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, Quy hoạch sử dụng đất an ninh, đã được quy định tại Luật Quy hoạch và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên, Dự thảo Luật lại quy định thêm các nội dung khác phải có trong quy hoạch này. Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc quy định như trên là không phù hợp, vì cùng một nội dung quản lý nhà nước nhưng lại được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, gây phức tạp trong áp dụng pháp luật. Đề nghị Cơ quan soạn thảo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và Quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo Luật Quy hoạch.
Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực xây dựng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nêu quan điểm, trường hợp cần thiết phải có Quy hoạch xây dựng tỉnh, đề nghị chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể nội dung Quy hoạch xây dựng tỉnh ngay trong Dự thảo Lluật, bảo đảm không trái với các nguyên tắc quy định trong Luật Quy hoạch và không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch, đặc biệt là không trùng lặp với nội dung của Quy hoạch tỉnh...
Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị bổ sung sửa đổi các nội dung liên quan đến giấy phép quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch để bảo đảm đồng bộ với nguyên tắc chung của hoạt động quy hoạch. Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát bảo đảm tính hệ thống của các quy định về quy hoạch cũng như sự thống nhất nội tại của các luật được sửa đổi, bổ sung, đồng thời, bảo đảm tính khả thi của các quy định được sửa đổi, bổ sung; rà soát về mặt kỹ thuật văn bản.