DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giới thiệu gần 250 bức ảnh, tư liệu về Bác Hồ

Tin, ảnh: Minh An
07-05-2020 10:31
Kinhtedothi - Ngày 6/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của Nhân dân thế giới”.
Triển lãm giới thiệu gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tài liệu, hình ảnh trải dài suốt quá trình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng, lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 Các đại biểu và khách tham quan triển lãm.
Triển lãm được chia thành 5 phần chính. Trong đó, phần 1 gồm những hình ảnh tư liệu giai đoạn 1890 - 1929, từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam. Phần 2 của triển lãm giới thiệu những năm 1930 -1945, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phần 3 là từ năm 1946 - 1954, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Nhà nước non trẻ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Phần 4 tái hiện những năm 1955 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Phần 5 trưng bày các hình ảnh tư liệu từ năm 1969 đến nay, gồm hình ảnh về hoạt động của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong quá trình kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của Nhân dân thế giới" góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.