DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

28-01-2015 16:20
Kinhtedothi - Sáng 28/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “85 năm Đảng cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào thực tiễn Việt Nam”.
Đống chí  Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và có bài tham luận.

Trong tham luận “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều phức tạp, đòi hỏi Đảng phải nâng cao nằng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân. “Trước hết, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng, mỗi cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả”, đồng chí Lê Hồng Anh nói.

 
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tham luận tại hội thảo.
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tham luận tại hội thảo.
Tại Hội thảo, các đại biểu tiếp tục khẳng định: Một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn Việt Nam. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Những thành tựu trong nhận thức lý luận về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng đã tiếp thêm sức mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. Mặt khác, chính thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện hiện nay cũng đang đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc tiếp tục tổng kết, phát triển, hoàn thiện những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động của Đảng.

Hội thảo cũng nghe các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận và cho ý kiến về những thành tựu phát triển lý luận của Đảng trong cách mạng dân chủ nhân dân: xác lập luận điểm cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - nguồn gốc mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phát triển về lý luận xây dựng lực lượng cách mạng và chiến lược đại đoàn kết toàn dân; những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện hóa mô hình chủ nghĩa xã hội và phát triển lý luận xây dựng Đảng trong điều kiện mới.
TAG: