DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quận Hai Bà Trưng khẩn trương triển khai một số chính sách đặc thù hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 15 của TP

Linh Nguyễn
18-08-2021 08:12
Kinhtedothi-Nhằm triển khai kịp thời, đúng quy định đến các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND 18/18 phường khẩn trương triển khai thực hiện cho các đối tượng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP, đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không để lợi dụng, trục lợi chính sách...
Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP quy định một số chính sách đặc thù của TP hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Văn bản số 1396/UBND-LĐTBXH-TCKH về tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, đúng quy định đến các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND 18/18 phường theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện cho các đối tượng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND đảm bảo các nguyên tắc: Công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không để lợi dụng, trục lợi chính sách; mỗi đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; mỗi đối tượng chỉ được hưởng 1 trong số các chế độ hỗ trợ quy định từ Khoản 2 đến Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND. Người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND. Các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định 3642/QĐ UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP thì không hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng 380 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận do ảnh hưởng của dịch Covid-19, diễn ra tại ''Gian hàng 0 đồng'' do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức

Mức hỗ trợ cụ thể áp dụng theo quy định tại Kế hoạch 188/KH-UBND. Phương thức là chi trả một lần trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng (riêng đối tượng bảo trợ xã hội do các Trung tâm Bảo trợ xã hội quản lý thuộc Sở LĐ-TB&XH thì do Trung tâm Bảo trợ xã hội chi trả cho gia đình đối tượng).
Kinh phí thực hiện là sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách quận và nguồn cải cách tiền lương còn dư để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng; ngân sách TP bổ sung kinh phí còn thiếu cho quận để thực hiện. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của UBND quận, Phòng Tài chính-Kế hoạch quận phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND quận bố trí dự toán kinh phí chi hỗ trợ cho các đối tượng. UBND quận cũng giao dự toán cho Phòng LĐ-B&XH, Phòng GD&ĐT và UBND các phường đối với kinh phí hỗ trợ các đối tượng thuộc đơn vị phụ trách. Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và dự toán được giao, các đơn vị này thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng do đơn vị thực hiện chi trả.
Căn cứ dự toán bổ sung có mục tiêu, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, UBND phường bố trí dự toán và thanh quyết toán cho các đối tượng do UBND phường chi trả, định kỳ ngày 15 hàng tháng tổng hợp báo cáo kinh phí hỗ trợ gửi các phòng Tài chính-Kế hoạch, LĐ-TB&XH, GD&ĐT. Các phòng này phối hợp tổng họp đối tượng và kinh phí thực hiện hỗ trợ trình UBND quận gửi báo cáo về Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính chậm nhất ngày 15/12/2021 để tham mưu báo cáo UBND TP bổ sung kinh phí cho quận trong trường hợp thiếu nguồn thực hiện hỗ trợ.
Để thực hiện, lãnh đạo UBND quận giao Phòng LĐ-TB&XH quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn các quy định về đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng Kế hoạch 188/KH-UBND; đề xuất UBND quận kiện toàn tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng theo quy định; phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch quận tham mưu, báo cáo UBND quận bố trí kinh phí để thực hiện chính sách theo quy định. Đồng thời, Phòng LĐ-TB&XH tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp phòng, ban, ngành liên quan thẩm định và trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với các nhóm đối tượng được quy định tại Điều 1, Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND TP. Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, dự toán được giao, Phòng tổ chức chi trả cho đối tượng người lao động, hộ kinh doanh tại mục 3, Phụ lục 1, Kế hoạch số 188/KH-UBND của UBND TP và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.
Lãnh đạo UBND quận cũng giao UBND 18 phường tuyên truyền các quy định về đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND; tiếp nhận hồ sơ các đối tượng do UBND phường phụ trách tại mục 1,2, 6, 7 của Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Kế hoạch 188/KH-UBND của UBND TP). Với đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, căn cứ quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của UBND quận, UBND phường tổ chức chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đối tượng trên địa bàn xong trước ngày 25/8/2021; các đối tượng còn lại thực hiện theo quy định tại mục 6, 7 của Phụ lục 1; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.