Điều chỉnh quy hoạch, mở rộng phần giá trị ngành da giày Việt Nam

Điều chỉnh quy hoạch, mở rộng phần giá trị ngành da giày Việt Nam

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp da giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025, sự tăng trưởng nhanh về đầu tư, gia tăng quy mô, đưa da giày trở thành ngành có đóng góp lớn về xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu tăng dần theo các năm và đạt hơn 16 tỷ USD vào năm 2016.