DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật

Linh Nguyễn
22-08-2019 19:18
Kinhtedothi-Để thực hiện tốt kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án “Văn hóa công vụ", lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trong đó có văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của của Bộ Nội vụ. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật.
Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ban hành Kế hoạch số 3999/KH-BNV ngày 21/8/2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án “Văn hóa công vụ” và Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là nhằm nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC của cả hệ thống chính trị đảm bảo tính năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước “Kiến tạo và phục vụ”. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC của Bộ Nội vụ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể. Trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để thực hiện, lãnh đạo Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho CBCCVC, NLĐ trong thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh về nhận thức, đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của CCVC trong cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Chính phủ. Bên cạnh đó, xây dựng hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của Bộ và của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ngăn ngừa, xử lý vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; xử lý kịp thời nghiêm minh CCVC, NLĐ thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Công chức bộ phận "Một cửa" của Bộ Nội vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các cấp ủy đảng trong Bộ chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên gương mẫu thực hiện và chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội trong Bộ triển khai các hoạt động để thực hiện tốt kế hoạch này; thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến toàn thể CCVC, NLĐ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức công vụ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của CCVC, NLĐ trong đó có văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của của Bộ Nội vụ. CBCCVC có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật. Vụ Tô chức cán bộ cần chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong các quy định, quy chế làm việc và văn bản của Bộ Nội vụ; đưa các nội dung về văn hóa công sở, đạo đức công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm; đồng thời chủ trì tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho CCVC, NLĐ của Bộ Nội vụ.