DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Cần khuyến khích nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật

Hoàng Lan
23-07-2020 08:24
Kinhtedothi - NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) Hà Nội nhấn mạnh trong đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII: Hà Nội cần nhấn mạnh đến công tác tập trung phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến.
Hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ
Với vai trò là Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội, NSND Trần Quốc Chiêm không chỉ có quan điểm về bố cục, chủ đề phương châm của bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, mà còn góp ý chuyên sâu về vấn đề văn học nghệ thuật nhằm phát huy giá trị văn hóa con người Hà Nội, giúp đội ngũ trí thức sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, mang dấu ấn của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Cụ thể, trong phần II: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 ở mục 4 báo cáo đã đề cập vấn đề Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, nâng cao niềm tự hào, khát vọng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Thủ đô. Dự thảo báo cáo đề cao vai trò chủ thể sáng tạo của Nhân dân, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đoàn thể trong tổ chức, quản lý các hoạt động, sáng tạo và phát triển sản phẩm văn hóa nghệ thuật độc đáo có sức lan tỏa cao.
Tập trung đầu tư phát triển văn học, nghệ thuật Thủ đô, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao, tạo dấu ấn về tư tưởng và nghệ thuật. Tiếp tục chăm lo phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; phát huy trí tuệ, vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô.
Theo NSND Trần Quốc Chiêm “Vấn đề này cơ bản trong dự thảo văn kiện đã đề cập tương đối đầy đủ nhưng đứng ở góc độ những người làm công tác đặc thù về sáng tạo, sáng tác văn học nghệ thuật, mang dấu ấn tập thể và cá nhân độc lập. Trong mỗi sáng tác, sáng tạo đều hướng đến các giá trị “chân - thiện - mỹ” và giá trị nhân văn.
Chính vì thế nâng cao chất lượng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung quan trọng tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã hội. Đối với Hà Nội - Thủ đô có bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết. 
Chờ đợi tác phẩm lớn mang dấu ấn Hà Nội
Trong nhiệm kỳ vừa qua, TP Hà Nội đã chú tâm đặt hàng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nhiều tác phẩm nghệ thuật mang giá trị nghệ thuật cao. Tuy nhiên, việc phát huy hiệu quả, đưa các tác phẩm đó đến với đời sống Nhân dân còn chưa đạt được như mong muốn, chưa có nhiều tác phẩm sáng tác về Hà Nội để lại dấu ấn như giai đoạn trước.
Để khắc phục những hạn chế này, NSND Trần Quốc Chiêm cho rằng: “Dự thảo báo cáo chính trị cần nhấn mạnh đến công tác tập trung phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao, tạo dấu ấn về tư tưởng và nghệ thuật.
Bên cạnh đó, TP cần có cơ chế đặc thù để khuyến khích nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Không chỉ vậy, tôi mong rằng giá trị của các giải thưởng văn học nghệ thuật cần được quan tâm đầu tư hơn, song song với việc đầu tư về sáng tác qua việc tổ chức các cuộc thi, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật đến công chúng, quan tâm đến đời sống văn nghệ sĩ, cán bộ làm việc tại các hội văn học nghệ thuật, chú trọng đến việc tuyên truyền về phong trào người tốt việc tốt… Trên cơ sở đó mới có thể từng bước nâng cao chất lượng để các hội văn học nghệ thuật phát huy được vai trò, trí tuệ sáng tạo cũng như chất xám của giới văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô”.

"Hà Nội cần tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống quý giá, nhất là xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng xử văn hóa, nâng cao niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô." - NSND Trần Quốc Chiêm