DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng: Khát vọng và trách nhiệm

Lê Quân
30-01-2021 09:53
Kinhtedothi - Những ngày này Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng đang diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Với niềm tin và sự kỳ vọng, đồng bào, chiến sĩ cả nước chờ mong, tin tưởng Đại hội của Đảng sẽ đề những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, thực hiện mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cụ thể là đến năm 2025 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài đang hướng về Đại hội của Đảng với niềm tin son sắt. Niềm tin đó có cơ sở và càng được củng cố khi Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII nhấn mạnh một trong những quan điểm cơ bản mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đó là xác định một trong những động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...
Từ quan điểm cơ bản nêu trên, Báo cáo Chính trị đề ra một giải pháp quan trọng, đó là khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc; xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam; phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.
Có thể nói nhóm quan điểm, giải pháp này thể hiện lòng tin của Đảng vào người dân, cũng là thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Quan điểm trên vừa xác định một nguồn lực quan trọng của sự nghiệp đổi mới, vừa là lời hiệu triệu, nhắc nhở trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, công dân với tương lai, vận mệnh của dân tộc, đất nước mà Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng trong tiến trình thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với những quan điểm, giải pháp nêu trên, tất cả mọi người dân có tinh thần yêu nước, niềm tự hào đều có thể đóng góp cho sự nghiệp chung, dù ở bất cứ cương vị nào, làm bất cứ công việc gì. Khẳng định việc phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển Đảng ta một lần nữa chứng minh sự thống nhất "ý Đảng, lòng dân", kêu gọi, động viên, tạo điều kiện để mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều có thể cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Và mỗi chúng ta, đến lượt mình, cần xác định chung tay xây dựng đất nước cường thịnh là khát vọng cũng là trách nhiệm của mỗi người dân và cả dân tộc Việt Nam.