DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Mỗi địa phương đều đúc rút được kinh nghiệm hay từ Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Linh Chi
27-03-2021 15:26
Kinhtedothi-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, từ những điểm quan trọng, mấu chốt được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mỗi địa phương, đơn vị sẽ đúc rút được những kinh nghiệm hay, bài học quý để áp dụng tại địa phương, đơn vị của mình.
Tin liên quan

Tại "Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức trong 2 ngày 27-28/3, trong sáng nay (27/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 5 năm qua, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật. Từ những điểm quan trọng, mấu chốt được nêu trong Báo cáo chính trị, mỗi địa phương, đơn vị sẽ đúc rút được những kinh nghiệm hay, bài học quý để áp dụng tại địa phương, đơn vị của mình.

Giới thiệu, quán triệt các nội dung cụ thể của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những các nội dung cơ bản, như: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh CNH-HĐH, phát triển đất nước nhanh, bền vững; Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh có 3 đột phá chiến lược được Đảng ta tập trung thực hiện trong thời gian tới. Một là, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH-CN, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số…