DÒNG SỰ KIỆN. * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Vũ Lê
27-05-2021 18:52
Kinhtedothi - Từ tháng 5/2021, sẽ tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/QĐ-UBND về việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Cần thiết điều chỉnh sau 10 năm thực hiện
Lý do điều chỉnh, theo  lãnh đạo TP là trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; ngoài ra có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, cấp vùng ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, định hướng phát triển Thủ đô.
Cùng với đó, định hướng phát triển tại các khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên, Long Biên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; định hướng phát triển đô thị tại các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng lên thành quận; việc quy hoạch xây dựng không gian ngầm gắn kết với công trình theo mô hình TOD tại khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh; các dự án trọng điểm như đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị... và các yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thủ đô.
 Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lãnh đạo TP cũng cho biết, hiện UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch có tầm bao quát lớn, tích hợp đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, các luật có liên quan đến quy hoạch toàn Thành phố. Do đó, cần thiết phải ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo việc nghiên cứu triển khai đồng thời, có tính bổ trợ, lồng ghép nội dung, đảm bảo thống nhất với Quy hoạch thành phố Hà Nội đang nghiên cứu.
Mục tiêu việc điều chỉnh lần này là nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch TP Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.
Phân tích những yếu tố mới
Việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô sẽ chú trọng vào 3 nội dung cụ thể. Thứ nhất, tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011. Trong đó, tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển; đánh giá các nội dung đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố; đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện; phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất. Về việc này, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, thời gian thực hiện công việc rà soát được tiến hành từ 8/5 - 30/6/2021.
Thứ hai, tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. UBND TP giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện: Tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; tổ chức xin ý kiến phản biện các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc. Tiến độ thực hiện từ 8/5 - 30/7/2021.
Thứ ba, tổ chức triển khai lập Đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Công việc này tiếp tục được giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiến hành, sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cần chuẩn bị tổ chức lập đồ án quy hoạch (trong vòng 12 tuần); Xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (khoảng 16 tháng); Xem xét, tổ chức xin ý kiến phản biện, góp ý của các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo cáo, trình UBND TP để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đản bộ TP  thông qua (khoảng 3 tháng); Hoàn chỉnh báo cáo UBND TP để trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch (khoảng 1 tháng)...
Để thực hiện kế hoạch, UBND TP Hà Nội đã  phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc liên quan. Trong  đó, Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về nội dung rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; tham mưu cho UBND TP trong tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư đảm bảo lồng ghép thống nhất nội dung giữa Quy hoạch thành phố Hà Nội với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ triển khai tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh; Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính xem xét, bố trí từ nguồn vốn đầu tư công cho công tác lập quy hoạch theo quy định…