DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nâng chất lượng xây dựng Đảng từ những việc khó và mới

Trần Hà
07-10-2019 07:46
Kinhtedothi - Thực hiện những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, trong những năm qua, sự đoàn kết, chủ động, đổi mới trong xây dựng Đảng tại TP Hà Nội như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thấm sâu vào nhận thức và hành động của các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở.
Tin liên quan
Quang cảnh Hội nghị lần thứ mười chín - Khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Chuyển biến mạnh mẽ
Trong Di chúc cũng như nhiều văn kiện khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng. Sự vững mạnh của Đảng không phải là số lượng đảng viên nhiều hay ít mà là ở sức mạnh đoàn kết nhất trí trong Đảng về quan điểm, lập trường chính trị, sự vững vàng về thế giới quan, hệ tư tưởng, về tính tổ chức kỷ luật, sự thực hiện dân chủ trong Đảng...

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng tại Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu, có nhiều việc làm chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Nổi bật là nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI và Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm còn tập trung vào những việc khó, việc mới. Cụ thể, để bảo đảm thực chất, có tính định lượng, tránh tình trạng “cào bằng”, ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định số 3814-QÐ/TU ban hành khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đánh giá cán bộ theo thang điểm cụ thể; mỗi cán bộ, công chức đều phải xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết từng tuần, thậm chí từng ngày với tiến độ cụ thể để làm căn cứ đánh giá. Qua đó, đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, giúp công việc hiệu quả hơn; tăng sự hài lòng của người dân, DN đối với các cơ quan hành chính của TP; kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm...

Tiếp tục khắc phục những hạn chế

Tinh thần đổi mới, chủ động còn được thể hiện qua việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Sau hơn hai năm thực hiện, trong số 200 vụ việc được thống kê ở cấp TP, đến nay đã có 128 vụ việc giải quyết xong, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý năng lực yếu kém, có dấu hiệu tiêu cực đã được thay thế và xử lý kỷ luật, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Cùng với đó, Hà Nội cũng triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7, 8 (khóa XII), gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Việc sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy được làm bài bản, khoa học, đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận, thống nhất cao. TP đã sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức Đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND TP xuống còn 28 ban. Trong đó, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy đã tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng, trọng tâm là các DN không còn vốn chủ sở hữu của Nhà nước và vốn công ty mẹ, phù hợp mô hình tổ chức và hoạt động của DN.

Với việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá của từng năm, như năm 2018, 2019 được chọn là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền từ TP xuống cơ sở được tăng cường đi đôi với đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát. Hà Nội cũng đang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn như đổi mới sinh hoạt Đảng, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên, không vì chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên… Đây là những kinh nghiệm quan trọng để Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong giai đoạn những năm tiếp theo.