DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Nâng chất lượng xây dựng Đảng từ thực tiễn

Trần Hà
23-12-2019 07:59
Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng tại Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu, có nhiều việc làm chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Đặc biệt, với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp giai đoạn 2016 – 2020, đã tạo những chuyển biến tích cực trong thực tiễn.
Tin liên quan
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì buổi họp về dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 01-CTrTU, tháng 10 /2019. Ảnh: Thanh Hải
Chủ động và sáng tạo
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng. Sự vững mạnh của Đảng không phải là số lượng đảng viên nhiều hay ít mà là ở sức mạnh đoàn kết nhất trí trong Đảng về quan điểm, lập trường chính trị, sự vững vàng về thế giới quan, hệ tư tưởng, về tính tổ chức kỷ luật, sự thực hiện dân chủ trong Đảng... Thực hiện những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, trong những năm qua, sự đoàn kết, chủ động, đổi mới trong xây dựng Đảng tại TP Hà Nội như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thấm sâu vào nhận thức và hành động của các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở
Trong đó, tiếp nối những kết quả đã có, Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” tiếp tục là chương trình “xương sống”, có phạm vi bao trùm, được ban hành sớm nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với tám đề tài, chuyên đề và năm nhóm chỉ tiêu. Đến nay, về cơ bản các nhóm chỉ tiêu của chương trình đã được hoàn thành. Qua đó, chương trình đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của hệ thống chính trị TP.
Trong quá trình triển khai Chương trình, nhiều vấn đề mới, vấn đề khó đã được các cấp, ngành của TP chủ động thực hiện. Như việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường vai trò cấp ủy trong giải quyết khiếu nại tố cáo, hay Nghị quyết số 15 về việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Nhờ sự chủ động, quyết liệt này, sau ba năm thực hiện, đến nay TP đã củng cố được 154 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 72,6%), hiện còn 58 đơn vị đang tiếp tục củng cố, trong đó có 52 đảng bộ xã, phường, thị trấn.
Một trong những việc mới, việc khó nữa là Thành ủy Hà Nội đã mạnh dạn đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 8/11/2017 về “Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, khắc phục tình trạng cào bằng. Qua đó, đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, giúp công việc hiệu quả hơn; tăng sự hài lòng của người dân, DN đối với các cơ quan hành chính của TP, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm... Cùng với đó, việc tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, điển hình tỷ lệ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2018 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm mạnh so với năm trước (từ 84,48% xuống còn 16,41%).
Tập trung vào nhiệm vụ còn khó khăn
Với việc thực hiện Chương trình, Hà Nội cũng đã khắc phục được tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hoạt động của tổ chức bộ máy, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao hơn. TP đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội. Sau rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác 13 đơn vị. Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống còn 159 phòng (giảm 45 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%); đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%).
Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, Hà Nội cũng đang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn như đổi mới sinh hoạt Đảng, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên, không vì chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên… Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị, tạo hiệu quả trên các mặt công tác. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, ngành trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra; nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP đạt hiệu quả cao hơn. Và những kết quả đã có chính là những kinh nghiệm quan trọng để Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong giai đoạn những năm tiếp theo.