DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hà Nội: Thông qua Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã

Hà Lâm
05-12-2017 13:41
Kinhtedothi - Ngày 5/12/2017, Kỳ họp thứ 5- HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của TP Hà Nội và Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, Nghị quyết Quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện.
 Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày tờ trình tại HĐND TP

Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 7 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.
Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội: UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của HĐND cùng cấp để thẩm tra (Ban Kinh tế - xã hội của HĐND cấp xã, cấp huyện và Ban Kinh tế - ngân sách của HĐND Thành phố). Đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND cấp mình. UBND các cấp báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp về quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình HĐND, chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND cấp mình.
Nghị quyết quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố quy định, UBND Thành phố trình quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội đối với 10 khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng (trong đó 9 khoản đã có quy định hạch toán riêng theo từng tiểu mục tại thông tư sô 326/2016/TT-BTC và 1 nhóm các khoản khác không được hạch toán riêng theo từng khoản thu) và 1 khoản thu Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết
UBND Thành phố xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu này căn cứ theo quy đinh của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Tài nguyên nước năm 2012, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Nghi quỵết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung ƯBND Thành phố trình về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một sổ khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội.