44.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác

Chia sẻ

KTĐT – Bộ Xây dựng vừa cho biết, từ nay đến năm 2020, dự kiến, sẽ dành khoảng 44.000 tỷ đồng xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt. Số vốn này sẽ được huy động theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao),

KTĐT –  Bộ Xây dựng vừa cho biết, từ nay đến năm 2020, dự kiến, sẽ dành khoảng 44.000 tỷ đồng xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt. Số vốn này sẽ được huy động theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (xây dựng - chuyển giao) từ ngân sách trung ương và địa phương cùng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam...

Mục tiêu đề ra là đến năm 2020 tất cả các địa phương đều được đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý CTR đô thị áp dụng công nghệ hạn chế chôn lấp; trong đó, đặc biệt ưu tiên các khu xử lý CTR có tính chất vùng.

Theo lộ trình xây dựng, đến năm 2015 sẽ có 85% tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, trong đó khoảng 60% được tái chế, tái sử dụng. Tỷ lệ này đến năm 2020 tiếp tục được nâng lên 95% tổng lượng CTR được thu gom với 85% được tái chế.