Bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu về công tác tuyên giáo

Theo TTXVN/VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nêu rõ năm 2017, Ban đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ, đạt kết quả quan trọng về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Nổi bật là công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII); Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo...
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.
Năm 2018, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động, tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án cấp Ban, chuyên đề chuyên sâu bảo đảm chất lượng, tiến độ; Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các ban, bộ, ngành, địa phương.
Thời gian tới, Ban tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trên nhiều mảng hoạt động của công tác tuyên giáo theo tinh thần “Nhanh nhạy - Hiệu quả - Thuyết phục, bám sát thực tiễn,” đẩy mạnh hơn nữa việc nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất, đổi mới việc tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát, giao ban công tác tuyên giáo.
Ban tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các cấp ủy đảng, các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch hành động Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Ban...
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Mai Văn Ninh, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, về tư tưởng chính trị nhằm giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2018 về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng những tấm gương của cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động tiêu biểu, mô hình điển hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị văn hóa; đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, sự suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, sớm ban hành hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; xây dựng các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân...; Đẩy mạnh theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dự báo xu hướng vận động, sớm phát hiện những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, phức tạp mà nhân dân quan tâm để kịp thời tham mưu, định hướng, xử lý.
Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, dự báo, sớm phát hiện điểm nóng nhạy cảm để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn các trang mạng xã hội, blog cá nhân chống phá Đảng, Nhà nước...
Ban tham mưu chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, và các vấn đề xã hội, việc cụ thể hóa thành các chính sách và triển khai thực hiện trong thực tiễn; Chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án “Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Ban tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo, chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế...
 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao. Với vai trò là lực lượng tham mưu ở tuyến cuối trên mặt trận tư tưởng của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai có chất lượng tốt 3 đề án được Bộ Chính trị phân công tại Kế hoạch số 04-KH/TW về nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc tham mưu việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng... Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban có sự chủ động, đón đầu; lề lối làm việc được đổi mới, nâng cao chất lượng, từng bước khắc phục những hạn chế từng tồn tại.
Phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang diễn ra trên thế giới, trong khu vực và của Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2018 có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng lần thứ XII xác định. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ công tác tuyên giáo phải tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, làm nhân tố quan trọng để có môi trường ổn định hòa bình cho đất nước.
Ban Tuyên giáo cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động, tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ban nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các ban, bộ, ngành, địa phương; Đổi mới qui trình và nâng cao chất lượng chuẩn bị các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng.
Ban cần đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn theo tinh thần thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội XII. Bám sát thực tiễn, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và độc lập dân tộc; Nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cần có sự phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm thực hiện theo hướng chủ động, đi trước, mở đường, khắc phục bằng được tình trạng đi theo, nói lại. Trong công tác, các đơn vị trong Ban cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phối hợp hiệu quả; phương pháp làm việc cũng cần đổi mới để thích ứng với tình hình mới...
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Lâm Thị Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Độc lập hạng ba tặng ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng Nhì, trao danh hiệu khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân năm 2017.
Sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 643-QĐ/TW ngày 22/12/2017 của Bộ Chính trị, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Lâm Thị Phương Thanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần