Ban hành nghị định về hoạt động thông tin tín dụng

Chia sẻ

KTĐT - Nghị định có 7 Chương, 22 Điều quy định về hoạt động thông tin tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

KTĐT - Nghị định có 7 Chương, 22 Điều quy định về hoạt động thông tin tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 12/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.

Nghị định có 7 Chương, 22 Điều quy định về hoạt động thông tin tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các công ty thông tin tín dụng; tổ chức cấp tín dụng; khách hàng vay; tổ chức và cá nhân liên quan.

Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng nhằm chia sẻ thông tin giữa giữa các tổ chức cấp tín dụng để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; hỗ trợ tổ chức cấp tín dụng mở rộng và phát triển hoạt động tín dụng; hỗ trợ khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2010./.

Kinh tế đô thị cuối tuần