Ban hành những điều Đảng viên không được làm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, thay thế Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X.

Ngày 1/11, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng qui định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011.

Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, thay thế Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X.

Hướng dẫn gồm hai phần công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp (từ Điều 30 đến Điều 33); việc thi hành kỷ luật trong Đảng (từ Điều 35 đến Điều 40). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2011.

Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm gồm 19 điều. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hàng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên. Đảng viên vi phạm Quy định phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011.
 

Kinh tế đô thị cuối tuần