Ban Tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ được chi thù lao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa ban hành Quyết định quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Theo đó, đối tượng được hưởng thù lao bao gồm: Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức; Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật; Thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia công tác phục vụ tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

Về nguyên tắc chi thù lao, việc chi thù lao do người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quyết định; Mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bảng chấm công, chất lượng, hiệu quả công việc, mức độ tham gia quản lý, điều hành, phục vụ cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; Thù lao được thanh toán cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi cuộc thi, liên hoan nghệ thuật kết thúc.

Tổ chức, cá nhân tham gia trên 50% số thời gian diễn ra cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; Tổ chức, cá nhân tham gia một buổi hoặc một chương trình, tiết mục có thời gian quy định tối thiểu bằng 240 phút đủ điều kiện chi thù lao.
Hình minh họa.
Hình minh họa.
Quyết định cũng nêu rõ cách tính thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng nghệ thuật, thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ.

Cụ thể, thù lao được tính bằng tích của mức hệ số thù lao và giá trị một đơn vị hệ số thù lao. Trong đó, hệ số thù lao số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia. Giá trị một đơn vị hệ số thù lao thay đổi tùy theo đối tượng hưởng thù lao và tùy vào mức độ tham gia công việc.

Đối với thành viên Ban Chỉ đạo, giá trị một đơn vị hệ số bằng 35% đến 55% mức tiền lương tối thiểu. Đối với thành viên Ban Tổ chức, giá trị một đơn vị hệ số bằng 20% đến 30% mức tiền lương tối thiểu. Đối với thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật, giá trị một đơn vị hệ số bằng 65% đến 85% mức tiền lương tối thiểu. Đối với thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ, giá trị một đơn vị hệ số bằng 15% đến 20% mức tiền lương tối thiểu.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu cụ thể thù lao thẩm định và duyệt nội dung chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/l buổi. Xây dựng Quy chế tổ chức, Quy chế chấm giải, Kế hoạch tổ chức các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/1 quy chế. Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/1 buổi. 

Xây dựng và công bố tổng kết, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật các cuộc thi, liên hoan tại Đề án từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/bài. Viết tin, bài về cuộc thi, liên hoan của Đề án đăng lên trang thông tin điện tử bằng 10% mức tiền lương tối thiểu/ 1tin, bài. Bồi dưỡng họp triển khai thực hiện nhiệm vụ cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 100.000 đồngđến 300.000 đồng/người/cuộc họp.

Kinh tế đô thị cuối tuần