Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển thành công 3 chức danh vụ trưởng

Theo Dangcongsan.vn
Chia sẻ Zalo

Trong 2 ngày 30/9 và 1/10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thi tuyển thành công 3 chức danh vụ trưởng: Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở đảng và Vụ Địa phương III.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án trên, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 9/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện, triển khai Đề án của Bộ Chính trị tại 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ.
Một ứng viên trình bày Đề án trước Hội đồng thi tuyển Ban Tổ chức Trung ương.
Ban Tổ chức Trung ương xác định việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác tuyển chọn cán bộ, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại các bộ, ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24/5/2017) và Kế hoạch số 81-KH/BTCTW ngày 12/6/2017 thi tuyển Vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng, Địa phương III.
Để bảo đảm việc thi tuyển công khai, minh bạch, góp phần tuyển chọn được cán bộ xứng đáng với vị trí cần tuyển, Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, cung cấp thông tin rộng rãi cho các đối tượng đăng ký dự thi. Theo đó, đối tượng dự thi là người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng, Địa phương III và người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.
Có 12 đồng chí đủ điều kiện dự thi, trong đó 5 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, 3 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và 4 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Địa phương III. Các ứng viên được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao chủ đề, quán triệt nội dung, yêu cầu xây dựng đề án đối với từng vị trí chức danh thi tuyển.
Trong thời gian chuẩn bị đề án, các ứng viên được tiếp xúc và tìm hiểu thêm thông tin về vụ có chức danh thi tuyển để phục vụ cho việc xây dựng đề án. Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, đề án của các ứng viên phải từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Vụ để phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ Chính sách cán bộ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, các ứng viên phải phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III, từ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn theo dõi địa bàn, các ứng viên phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất Quy chế cán bộ theo dõi địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/BTCTW ngày 24/2/2017.
Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Hội đồng thi tuyển gồm tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và một số đồng chí lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm của Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Hành chính…
Trong hai ngày 30/9 và 1/10/2017, 12 ứng viên lần lượt trình bày tóm tắt đề án của mình và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thi tuyển: Về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị; dự báo xu thế phát triển của đơn vị; đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị và chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp; đánh giá kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, quản lý; đánh giá sự am hiểu, tư duy sáng tạo, đột phá liên quan đến lĩnh vực dự thi. Việc thi tuyển bảo đảm tính bình đẳng, khách quan, minh bạch, chính xác, công khai và dân chủ, tạo môi trường đề người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân trong chuyên môn và quản lý.
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá chất lượng đề án của người dự thi, qua trình bày đề án và trả lời các câu hỏi phỏng vấn, Hội đồng thi tuyển đã nhận xét, chấm điểm và đánh giá tất cả 12 đồng chí tham gia ứng thi lần này đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện vị trí chức danh thi tuyển; có hiểu biết, kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng cơ bản các yêu cầu của vị trí chức danh thi tuyển. Hội đồng thi tuyển đánh giá cao phần trình bày đề án, trả lời câu hỏi của tất cả các ứng viên dự thi. Hội đồng thi tuyển đã thảo luận, thống nhất và quyết định lựa chọn người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc dự thi. Kết quả cụ thể: Đồng chí Đỗ Phương Đông đạt 84,4 điểm, trúng tuyển vào vị trí chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ; Đồng chí Phạm Mạnh Khởi đạt 83,6 điểm, trúng tuyển vào vị trí chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng; Đồng chí Nguyễn Xuân Liết đạt 82,1 điểm, trúng tuyển vào vị trí chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III.
Đánh giá về kỳ thi tuyển chức danh vụ trưởng lần này, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực nêu một số đánh giá, bài học kinh nghiệm:
Một là, việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng thực sự là một chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng những người có đức, có tài, không để lãng phí cán bộ, không để “chảy máu” chất xám và là đột phá quan trọng trong công tác cán bộ, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể.
Hai là, đối tượng được đăng ký dự tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng bộ, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ.
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng 3 đồng chí trúng tuyển chức danh Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương
Ba là, công tác chuẩn bị nhân sự ứng tuyển, công tác tổ chức thi tuyển bảo đảm khách quan, công tâm, minh bạch, thực chất; bỏ được tính hình thức hay tình trạng “quân xanh, quân đỏ” diễn ra trong một số kỳ thi tuyển trước đây; tránh được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm; khắc phục được hiện tượng để lọt cán bộ “chạy ghế, chạy chức”, tình trạng thao túng, lợi ích nhóm và tham nhũng trong công tác cán bộ.
Bốn là, tổ chức tốt thi tuyển vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng là bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện quy trình và tăng tốc quá trình đổi mới công tác cán bộ với tư cách là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định thành bại của công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp đổi mới hệ thống chính trị trong thời gian tới. Việc đổi mới cách tuyển chọn vẫn phải bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong từng khâu của công tác cán bộ nói chung, trong tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng.
Phát biểu tại buổi công bố kết quả thi tuyển và trao quyết định cho các vụ trưởng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển biểu dương những cố gắng của các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển chức danh vụ trưởng lần này.
Chúc mừng 3 đồng chí đã trúng tuyển chức danh Vụ trưởng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là kết quả bước đầu, các đồng chí trúng tuyển trong kỳ thi này cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tốt đề án và chương trình hành động mà mình đã đề ra, lãnh đạo cán bộ, chuyên viên trong vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần