Bảo vệ môi trường gắn với phát triển làng nghề

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 6/11, tại Bắc Giang, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo "Áp dụng hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường gắn với phát triển làng nghề của cộng đồng lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy".

Hội thảo tập trung thảo luận về thực trạng, tính khả thi của các mô hình bảo vệ môi trường gắn với phát triển làng nghề tại lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, cũng như trao đổi về cơ chế phối hợp, cách thức triển khai, duy trì và nhân rộng các mô hình áp dụng hiệu quả trên địa bàn nhằm góp phần giải quyết tốt nhất vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề tại các lưu vực sông.