Bổ sung 65,27 triệu USD cho Dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng"

Chia sẻ

KTĐT - Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyết định phê chuẩn để Hiệp định Tài trợ bổ sung Dự án trên và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án có hiệu lực thực hiện.

KTĐT - Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyết định phê chuẩn để Hiệp định Tài trợ bổ sung Dự án trên và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án có hiệu lực thực hiện.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã thay mặt Nhà nước ta đã ký với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ bổ sung và các văn bản pháp lý liên quan để bổ sung 65,27 triệu USD cho Dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng" vay vốn của WB. 
 
Mục tiêu chủ yếu của Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của người dân nông thôn; nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch; nâng cao năng lực cộng đồng trong việc xây dựng, quản lý các công trình cơ sở hạ tầng cấp nước, đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Chiến lược Quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo cho cộng đồng dân cư nông thôn.

Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyết định phê chuẩn để Hiệp định Tài trợ bổ sung Dự án trên và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án có hiệu lực thực hiện.

* Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung Dự án "Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam" vào Danh mục tài trợ sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hoàn thiện văn kiện Dự án "Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam", tổ chức phê duyệt, tiếp nhận Dự án theo đúng quy định hiện hành, chỉ đạo chủ dự án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của Dự án. Nguồn vốn đối ứng trong nước của Dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đối tác của Dự án tự cân đối.

Kinh tế đô thị cuối tuần