Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất trên toàn quốc

Chia sẻ

KTĐT - Theo Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổng hợp các nội dung tổng kết của các Bộ, ngành và địa phương; tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc.

KTĐT - Theo Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổng hợp các nội dung tổng kết của các Bộ, ngành và địa phương; tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu từ nay đến trước 31/12/2010, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Luật Đất đai được Quốc hội khóa XI thông qua từ ngày 26/11/2003, hiệu lực thi hành từ 1/7/2004, đến nay có hơn 6 năm triển khai trên thực tế.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn triển khai thi hành Luật Đất đai trong thời gian qua đã phát sinh một số nội dung cần phải điều chỉnh như: chính sách giao đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, chính sách điều tiết lợi ích từ đất đai giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; cơ chế chính sách tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ, tái định cư; việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước, của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế,...

Bởi vậy, theo Chỉ thị của Thủ tướng, việc đề xuất những nội dung cần sửa đổi trong Luật Đất đai là nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của nước ta đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

3 nội dung tổng kết tại địa phương

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiến hành tổng kết và đánh giá kết quả của việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo 3 nội dung.

Thứ nhất, tổng kết tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản ban hành thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, đánh giá kết quả về tổ chức thực hiện các công việc tại địa phương như lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai; tài chính về đất đai và giá đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai...

Thứ ba, đánh giá về công tác tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất của hệ thống cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Từ việc tổng kết trên, các địa phương sẽ kiến nghị những nội dung cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003, bao gồm những nội dung chủ yếu về thời hạn, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp; chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất trên toàn quốc

Theo Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổng hợp các nội dung tổng kết của các Bộ, ngành và địa phương; tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Các Bộ ngành khác sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Như Bộ Tài chính sẽ đánh giá, tổng kết về thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá đất cụ thể; chủ trì đánh giá việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết, đánh giá về quản lý việc sử dụng đất của các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các hợp tác xã nông nghiệp...

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai

Đây là Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Trưởng Ban do một Phó Thủ tướng Chính phủ đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Chỉ thị nêu rõ, trước ngày 31/3/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả trên trình Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế đô thị cuối tuần