Bộ xây dựng hướng dẫn bù giá vật liệu

Chia sẻ

KTĐT - Trước thực trạng biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, nhiều doanh nghiệp đã hỏi Bộ Xây dựng về áp dụng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 như thế nào?

KTĐT - Trước thực trạng biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, nhiều doanh nghiệp đã hỏi Bộ Xây dựng về áp dụng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 như thế nào?

Vụ Kinh tế Xây dựng trả lời như sau: Về các loại vật liệu được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì tại mục 1 của Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, ngoài 13 loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh, còn các loại vật liệu khác do biến động thì chủ đầu tư báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định; Riêng các cấu kiện dạng bán thành phẩm được tạo bởi các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh thì cũng được điều chỉnh theo quy định.

Trường hợp những loại vật liệu xây dựng nêu trong Văn bản số 43/10/CV-CTBĐ5 do nhà thầu Việt Nam thực hiện công tác gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị ở trong nước thì được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD (không điều chỉnh đối với vật liệu nêu trên cấu thành trong thiết bị nhập khẩu mà thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên).