Chỉ thị thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”

Chia sẻ

KTĐT - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”.

Theo đó, TP xác định, năm 2013 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND TP xác định năm 2013 là “Năm kỷ cương hành chính”, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ, tăng cường cải cách TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế - xã hội theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ trách nhiệm.

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình làm việc

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai “Năm kỷ cương hành chính – 2013” tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP liên quan đến quy chế làm việc và CCHC.

Theo đó, rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản: Nội dung, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, đảm bảo thống nhất các văn bản của T.Ư, thành phố phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản trên đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và tự mình phải gương mẫu thực  hiện.

Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, bộ phận; từng cán bộ công chức, viên chức, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo; mỗi công việc, mỗi bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả thực hiện.

Giảm số lượng, nâng cao chất lượng cuộc họp

Giảm số lượng các cuộc họp, lồng ghép nhiều nội dung trong một cuộc họp có cùng thành phần dự họp, tăng cường hình thức họp trực tuyến, nội dung và thành phần dự họp phải thông báo trước 5 ngày, tài liệu phục vụ cuộc họp phải gửi trước ít nhất 3 ngày cho các đại biểu qua đường thư điện tử và không phát lại tại cuộc họp.

Phải cử người tham dự cuộc họp đúng thành phần được mời hoặc được triệu tập. Trường hợp người được triệu tập hoặc được mời là thủ trưởng cơ quan. Đơn vị không thể tham dự được thì phải báo cáo người chủ trì cuộc họp; trường hợp ủy quyền cho cấp dưới trực tiếp đi dự thay, thì vẫn phải chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của người được ủy quyền tại cuộc họp.

Đẩy mạnh các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về chất lượng và thời hạn thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch,  Phó Chủ tịch UBND TP…

Cá nhân cán bộ phải chịu trách nhiệm việc mình làm

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND TP yêu cầu: Nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từng cán bộ, công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong các lĩnh vực công việc được giao. Trường hợp tham mưu, đề xuất không hết trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; quy định về bồi thường trách nhiệm nhà nước và các quy định có liên quan; Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức nếu phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ các quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hoặc cơ quan khác.

Đối với người đứng đầu các bộ phận, đơn vị phải chịu trách nhiệm đối với việc để cán bộ cấp dưới có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Chánh Thanh tra TP trong tháng 1/2013 đề xuất để UBND TP thành lập, ban hành Quyết chế hoạt động của bộ phận thường trực thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2013.

Yêu cầu Sở Thông tin & Truyền thông, xây dựng và ban hành quy định sử dụng phần mềm dùng chung, kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trên mạng diện rộng của TP.