Chính phủ ban hành việc thực hiện triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Chia sẻ

KTĐT - Mục tiêu đến cuối năm 2013, tối đa 3% kim ngạch xuất khẩu sẽ được bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

KTĐT - Mục tiêu đến cuối năm 2013, tối đa 3% kim ngạch xuất khẩu sẽ được bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2011/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cho giai đoạn từ năm 2011 - 2013. Mục tiêu đến cuối năm 2013, tối đa 3% kim ngạch xuất khẩu sẽ được bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.
 
Chính sách mới này nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong tín dụng xuất khẩu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và thúc đẩy xuất khẩu, văn bản trên cho hay.
 
Cụ thể, các thương nhân xuất khẩu hàng hóa thuộc nhóm 9 mặt hàng nông, thủy sản và 14 mặt hàng công nghiệp chế biến, được quy định tại phụ lục kèm theo, sẽ được tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ngắn hạn, áp dụng đối với các rủi ro thương mại và rủi ro chính trị.
 
Căn cứ để xác định phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là mức độ rủi ro, tổn thất (dự kiến), chi quản lý và các chi phí khác có liên quan đến rủi ro được bảo hiểm. Bộ Tài chính sẽ quy định tiêu chí để các doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.
 
Quyết định 2011 cũng cho biết, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện thí điểm  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách hàng năm sẽ được bố trí trong Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quốc gia.

Các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp bảo hiểm được lựa chọn là đầu mối xây dựng các quy định cụ thể và thực hiện các phần việc theo đúng chức trách.

Quyết định có hiệu lực tức thì, áp dụng từ năm ngân sách 2011.