Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra Chương trình 01 tại Ba Đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình.

Sáng 20/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo dẫn đầu đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy đã làm việc với  Quận ủy Ba Đình nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 01 Ctr/TU (gọi tắt là CTr 01) của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011 - 2015”.

 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình.
Báo cáo của Quận ủy Ba Đình cho thấy, về thực hiện Chương trình CTr 01 của Thành ủy, các cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cả hệ thống chính trị.

Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quận đã có chuyển biến và được nâng lên; công tác cải cách hành chính, được quan tâm chuyển biến hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mà kết quả rõ nét là quận đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Quận ủy đã tích cực thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ cho chiến lược phát triển theo quy định của Thành ủy, bảo đảm chất lượng đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều chuyển biến, theo hướng đổi mới, thiết thực.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TU ngày 27/02/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Đề án số 06 - ĐA/TU ngày 24/9/2013 về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” cũng đạt kết quả tích cực, bảo đảm đúng kế hoạch, chất lượng. Thông qua nội dung triển khai trên, Quận ủy đã rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn có giá trị, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao Quận ủy Ba Đình đã nghiêm túc và tích cực triển khai thực hiện CTr 01 của Thành ủy, thể hiện có 1 chương trình riêng và 7 đề án chuyên đề triển khai. Quá trình triển khai, đã vận dụng sáng tạo và có những giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế, quận cần khắc phục. Đó là, công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng tuy đã đổi mới, mở rộng nội dung tuyên truyền nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều nơi còn làm hình thức; một số tổ chức cơ sở đảng hiệu quả sinh hoạt chi bộ chưa cao; hoạt động MTTQ một số nơi còn hành chính hóa, hiệu lực phản biện xã hội thấp…

Trên tinh thần đó, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên, then chốt yêu cầu cho mỗi cấp ủy đảng.

Đối với Quận ủy Ba Đình, cần căn cứ vào kế hoạch triển khai CTr 01, rà soát lại các đề án chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình này. Trong đó, tiếp tục tập trung công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đi liền đó là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các nội dung liên quan thực hiện Nghị quyết 09 và Đề án 06, kiến nghị những giải pháp khắc phục để xây dựng và phát triển đảng trong DN ngoài nhà nước cũng như kiện toàn hệ thống đoàn thể chính trị cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Theo Chủ tịch TP, đây là những nội dung rất quan trọng thể hiện sự đổi mới tư duy trong công tác xây dựng Đảng của TƯ và TP cũng như hoạt động các tổ chức đoàn thể xã hội  nhân dân ở cơ sở, nhằm tạo sự nhất thể hóa mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả.

Chủ tịch TP cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cho quận Ba Đình từ nay đến hết năm 2014, cần tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT-XH của quận, làm tiền đề chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong năm tới.