Chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty mẹ-công ty con

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. 
 
Công ty mẹ- Tổng công ty Cà phê Việt Nam là công ty nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác, có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cà phê trước đây.

Công ty mẹ-Tổng công ty Cà phê Việt Nam được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Công ty Cà phê 719, Công ty cà phê Buôn Hồ, Công ty Cà phê Iasao, Công ty Cà phê Đắc Uy và các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp các chi nhánh.

Theo Đề án chuyển đổi, Công ty mẹ có 28 công ty con trực thuộc, các công ty con này sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên trước ngày 1/7/2010. Ngoài ra, Công ty mẹ còn giữ cổ phần chi phối đối với 16 công ty cổ phần khác trên toàn quốc.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Cà phê Việt Nam. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty mẹ là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại thời điểm ngày 30/6/2009 sau khi đã kiểm toán.

Tại thời điểm thành lập này, Tổng công ty Cà phê Việt Nam có Văn phòng; 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc và chi nhánh; 28 công ty con do Công ty mẹ giữ 100% vốn điều lệ; 5 công ty con do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối và 7 công ty liên kết.

Theo Quyết định, ngành nghề kinh doanh điển hình của Tổng công ty Cà phê Việt Nam là trồng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê, điều, hồ tiêu, cao su, lương thực, nông, lâm, thủy sản và các loại cây công nghiệp khác; công nghiệp chế biến cà phê và các loại nông sản, thực phẩm...

Cơ cấu quản lý, điều hành của Tổng công ty Cà phê Việt Nam bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Kinh tế đô thị cuối tuần