Công bố kết luận thanh tra về quản lý, tuyển dụng công chức tại tỉnh Bình Dương

Linh Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi-Theo Thanh tra Bộ Nội vụ đó, về quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao thì năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương giao vượt 543 chỉ tiêu, năm 2018 giao vượt 489 chỉ tiêu, năm 2019 vượt 325 chỉ tiêu. Qua kiểm tra, năm 2017, số công chức có mặt của tỉnh vượt 104 người, năm 2018 vượt 40 người, đến ngày 30/6/2019 vượt 17 người...

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số cấp phó và việc ký họp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương từ ngày 1/1/2017-31/5/2019.
Theo đó, về quản lý biên chế công chức và việc ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao thì năm 2017, UBND tỉnh giao vượt 543 chỉ tiêu, năm 2018 giao vượt 489 chỉ tiêu, năm 2019 vượt 325 chỉ tiêu. Qua kiểm tra, năm 2017, số công chức có mặt của tỉnh vượt 104 người, năm 2018 vượt 40 người, đến ngày 30/6/2019 vượt 17 người. UBND tỉnh đã xâv dựng Đề án vị trí việc làm (VTVL) được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 317 VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh, nhưng đến nay tỉnh mới phê duyệt Đề án này của 10 cơ quan, đơn vị (còn 20 cơ quan, đơn vị chưa phê duyệt). Đồng thời, tại thời điểm thanh tra còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 150 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ (ngày 26/11/2019, UBND tỉnh báo cáo đến nay đã chấm dứt hoàn toàn số LĐHĐ này).
Trong việc tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh đã tuvển dụng 39 công chức, nhìn chung được tuyển dụng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Song, qua kiểm tra có 2 hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc Hội đồng kiểm tra sát hạch báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt về hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch và Hội đồng có 6 hoặc 9 thành viên; 11 hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 5 hồ sơ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tương đương theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch. Hồ sơ của 5 trường hợp thể hiện tại thời điểm tuyển dụng bằng đại học chưa đủ 60 tháng, tính đến thời điểm thanh tra có 2 trường hợp trên 60 tháng, 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng (ngày 4/11/2019 Sở Nội vụ tỉnh đã thu hồi quyết định tuyển dụng với 3 trường hợp này).
 
Đáng chú ý về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 258 hồ sơ công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác trong giai đoạn thanh tra thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cho thấy: 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đủ diều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành chủ quản. Có trường hợp chưa giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương, 1 lãnh đạo cấp sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng; một sổ hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp Sở chưa lưu giữ đầy đủ bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lý lịch. Một số cơ quan, đơr vị thực hiện không đầy đủ các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nội dung biên bản họp sơ sài, còn nhiều trường hợp bổ nhiệm lại chậm. 1 lãnh đạo Sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy.
Các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương t:ện thông tin đại chúng (chỉ đăng trên Website tỉnh và niêm yết tại Trung tâm hành chính tỉnh); không thành lập Ban giám sát theo Đề án và kế hoạch thi tuyển của tỉnh; có bài thi viết của thí sinh dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giám khảo đã vào điểm nhầm trên bài thi (qua kiểm tra không làm thay đổi kết quả thi tuyển).
Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra còn 2 đơn vị cấp phòng thuộc UBND cấp huyện có số lượng Phó Trưởng phòng vượt 1 người so với quy định tại Đề án VTVL.
Từ đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức và số cấp phó; tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh chấm dứt việc giao chỉ tiêu biên chế địa phương; sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao; khẩn trương phê duyệt Đề án VTVL với 20 đơn vị còn lại. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, có giải pháp hiệu quả tinh giản biên chế với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu; thực hiện đến năm 2021 phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định. Với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước 28/12/2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt đến nay còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019.
Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hằng năm đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 mà thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, được tuyển dụng công chức không đúng quy định, thực hiện sai về quy trình, thủ tục theo quy định, cùng 1 lãnh đạo Sở có thông tin phản ánh ngoài giai đoạn thanh tra, để xem xét việc thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Thông báo Kết luận 43- TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Đảng.
Thanh tra Bộ cũng đề nghị tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra việc thực hiện quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện quản lý hồ sơ công chức thống nhất theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm với các tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.