Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam thông qua 5 Chương trình hành động

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều nay 27/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).đã tổ chức lễ bế mạc .

Ngay sau lễ bế mạc, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII đã chủ trì buổi họp báo thông báo kết quả đại hội cho các cơ quan thông tấn, báo chí, khẳng định Đại hội đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ các nội dung của đại hội đã được thực hiện, như mục tiêu, chương trình kết hoạch đề ra. Có hơn 200 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin phản ánh các hoạt động của Đại hội.

Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc  MTTQ Việt Nam lần thứ VIII là "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đoàn chủ tịch
Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.
Bế mạc đại hội
Bế mạc đại hội.
Đại hội, thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 – 2014 và 5 bài học kinh nghiệm: Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận; hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; ba là, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân; bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận; năm là, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đại hội đã thống nhất, mục tiêu của MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 -2019) là: Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện mục trên, Đại hội thống nhất 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khoá VIII. Đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban TƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014. Thông qua toàn văn Điều lệ  MTTQ Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. Thông qua báo cáo Chính trị của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VII trình tại Đại hội với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.