Đan Phượng quyết tâm hoàn thành các tiêu chí phát triển thành quận

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, thực hiện “Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đan Phượng thành quận đến năm 2025”, với những nỗ lực của chính quyền, Nhân dân trên địa bàn, đến nay huyện Đan Phượng đã đạt 22/27 tiêu chí của đề án.

Con đường bích họa tại huyện Đan Phượng.
Con đường bích họa tại huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: Tại thời điểm phê duyệt Đề án, huyện đã đạt 20/27 tiêu chí. Tính đến ngày 23/12/2021, huyện đạt thêm 2 tiêu chí (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, Tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng).

Về tình hình thực hiện các tiêu chí của các xã, thị trấn lên phường, huyện đã chỉ đạo xã, thị trấn hoàn thành xây dựng Đề án xây dựng xã thành phường và tích cực triển khai thực hiện; chỉ đạo xây dựng Chương trình nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy.

Đến hết năm 2020, 15/15 (100%) xã trên địa bàn huyện Đan Phượng đạt chuẩn NTM nâng cao. Dự kiến năm 2021, có 5 xã Đan Phượng, Song Phượng, Tân Hội, Liên Hà, Thọ Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong đó xã Đan Phượng đạt xã NTM kiểu mẫu Thủ đô. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, huyện lồng ghép các tiêu chí NTM gắn với tiêu chí đô thị như đường giao thông, trường học, phát triển kinh tế... nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng xã thành phường... Đến nay, 5 xã của huyện Đan Phượng đã được Đoàn thẩm định TP Hà Nội đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Đây cũng là các xã đầu tiên của TP Hà Nội về đích NTM kiểu mẫu.

Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: Năm 2022 và các năm tiếp theo, huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã tập trung phấn đấu xây dựng huyện Đan Phượng thành huyện NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng huyện thành quận. Giữ vững và nâng cao các tiêu chí đô thị đã đạt được, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt tiêu chuẩn thành lập quận, phường như tập trung công tác đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng tiêu chí đô thị, xây dựng trường phổ thông liên cấp. Cải thiện môi trường đầu tư cho các DN…

Cùng với đó, triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, kế hoạch đầu công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, dự toán thu chi ngân sách năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022, Đề án tạo nguồn thu, tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Để phấn đấu hết năm 2025, huyện Đan Phượng đáp ứng tiêu chuẩn thành lập quận theo chỉ đạo của TP, UBND huyện đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể. Về quy hoạch, huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2050 song song với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025; quy hoạch các xã theo hướng đô thị hóa nông thôn.

Về công tác cân đối ngân sách, tập trung khai thác nguồn thu từ thuế, phí lệ phí. Thực hiện thu đúng thu đủ không bỏ sót nguồn thu, trong đó chú trọng các nguồn thu chiếm tỷ trong lớn như thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất… từ các dự án có kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 - 2025 để tăng thu ngân sách. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác quản lý Nhà nước để thu hút các DN đầu tư, phát triển nhằm tạo nguồn thu bền vững.

Huyện Đan Phượng cũng chú trọng thực hiện để đạt được những tiêu chí về đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn, đất cây xanh công cộng, cơ sở y tế cấp đô thị; nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị.