Đánh giá tổng thể các văn bản điều chỉnh lĩnh vực hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hợp tác với nước ngoài về pháp luật; xây dựng đề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP.

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Nghị định 78/2008/NĐ-CP đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

Được biết, theo sơ kết của Bộ Tư pháp về kết quả 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và tổ chức ở Trung ương và địa phương. Nội dung và hình thức hợp tác ngày càng đa dạng, tập trung nhiều vào việc hỗ trợ xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực của các cơ quan tư pháp, pháp chế và bổ trợ tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý… góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP còn chưa đầy đủ, một số qui định còn bộc lộ hạn chế, bất cập, đặc biệt là chưa bao quát đầy đủ các hoạt động hợp tác phi dự án, nhỏ lẻ hoặc lồng ghép trong hoạt động hợp tác thuộc các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động về hợp tác quốc tế về pháp luật chưa đồng bộ, còn trùng lắp và thiếu tính đặc thù…

Kinh tế đô thị cuối tuần