Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý.

Trong đó, dịch vụ sự nghiệp kinh tế gồm: Lập các đồ án quy hoạch theo phân cấp; nghiên cứu thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành Xây dựng; xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, phát triển cổng thông tin điện tử; điều tra thống kê.

Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học, công nghệ gồm: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi của Bộ Xây dựng quản lý.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Dịch vụ sự nghiệp công về bảo vệ môi trường gồm: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng; xây dựng và thực hiện các chương trình quan trắc hiện trạng môi trường, các tác động đối với môi trường trong lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng; các nhiệm vụ, dự án sự nghiệp môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng; xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường ngành Xây dựng.

Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông về xây dựng gồm dịch vụ phát hành các ấn phẩm, sách, báo, tạp chí khoa học chuyên ngành xây dựng, phổ biến pháp luật ngành xây dựng.

Lĩnh vực đào tạo, dạy nghề gồm các dịch vụ sự nghiệp công: Nhóm dịch vụ giáo dục nghề nghiệp (dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, liên thông trung cấp - cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác); nhóm dịch vụ giáo dục đại học (dịch vụ đào tạo liên thông cao đẳng-đại học, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ); xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng và các đối tượng khác theo chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao do ngân sách nhà nước hỗ trợ; xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.

Lĩnh vực y tế gồm dịch vụ khám, chữa bệnh ngành Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế-kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định.

Ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công trên, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng của địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Kinh tế đô thị cuối tuần