Đẩy mạnh các biện pháp phối hợp chống thất thu thuế

Chia sẻ

KTĐT - Năm 2009, sĩ́ thu trên địa bàn huyện Mỹ Đức đạt 125% toán pháp lệnh, 120% dự toán phấn đấu và hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu trên giao, đạt từ 127% đến 398%.

KTĐT - Năm 2009, sĩ́ thu trên địa bàn huyện Mỹ Đức đạt 125% toán pháp lệnh, 120% dự toán phấn đấu và hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu trên giao, đạt từ 127% đến 398%.

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, công tác quản lý thuế, chấp hành nghĩa vụ thuế trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, việc quản lý thu tại lễ hội Chùa Hương (nguồn thu này chiếm đến 50% tổng thu ngân sách) đã được huyện chủ động cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý để vừa thuận lợi cho du khách, vừa quản lý chặt chẽ việc thu phí. Mặt khác huyện thành lập tiểu ban tài chính có thành phần của các ngành trong huyện và chính quyền xã, thôn để chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: Thuế, Tài chính, Kho bạc, Quản lý thị trường, các Ban quản lý dự án, Tài nguyên Môi trường, Công an và các địa phương... từ trong Tết để quản lý từ mùng 2 Tết Nguyên đán hàng năm... Với những thay đổi tích cực trên đã khắc phục cơ bản tình trạng thất thu phí (3 năm về trước tỷ lệ thất thu khoảng 40-50%).

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Chủ tịch UBND huện Mỹ Đưc cho biết: Công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện chưa thể kiểm soát hết các nguồn thu như lĩnh vực kinh doanh vận tải, làng nghề; chất lượng một bộ phận cán bộ uỷ nhiệm thu chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và sự tâm huyết...; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cán bộ thuế còn thiếu nên ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế.