Đẩy mạnh quyết toán vốn tại Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP vừa có công văn yêu cầu đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn Hà Nội, đảm bảo đúng nội dung và thời hạn qui định của Nhà nước.

TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện… có trách nhiệm rà soát chỉ đạo các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) trực thuộc báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành; các dự án dở dang đã dừng thực hiện nhưng chưa quyết toán vốn đầu tư và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước từ năm 2011 trở về trước, đồng thời nêu rõ nguyên nhân chậm, kiến nghị các biện pháp xử lý. Định kỳ vào ngày 10 hàng tháng Kho bạc Nhà nước TP gửi báo cáo về Sở Tài chính để việc thanh toán công nợ và quyết toán vốn đầu tư được thực hiện theo đúng thời gian qui định.