Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt vừa ký Công văn số 2654/UBND-NNNT yêu cầu các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản.

Công văn nêu rõ, “Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản TP giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020”, đến nay đã có 13 dự án hỗ trợ hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án chậm, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể có 1 dự án mới hoàn thành một phần công việc; 4 dự án đã được phê duyệt đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện, 8 dự án đang chờ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

Nguyên nhân là do các huyện lúng túng, khó khăn trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành của TP trong việc lập, thẩm định và trình duyệt dự án; việc triển khai công tác dồn điền đổi thửa còn chậm; việc lập dự án mới chỉ tập trung vào phần kết cấu hạ tầng, kinh phí đầu tư lớn, trong khi đó chưa đề cập đến phương án sản xuất đầu tư, phương án dồn điền đổi thửa.

Để thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản, UBND TP yêu cầu UBND các huyện, thị xã, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, bảo đảm về chất lượng công trình, hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa và tổ chức sản xuất.

Với các dự án đã phê duyệt đầu tư, khẩn trương triển khai các hạng mục của dự án thuộc trách nhiệm của huyện, xã và của người dân; trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh dự án bảo đảm phù hợp với quy hoạch, mức đầu tư hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đối với dự án đang lập trình phê duyệt đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định dự án để trình phê duyệt bảo đảm tính khả thi của dự án.

Các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động kiểm tra, hướng dẫn các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nuôi trồng thủy sản.

Kinh tế đô thị cuối tuần