Đề xuất ban hành quy chuẩn môi trường tại Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 12/7, UBND TP Hà Nội đã họp bàn về dự thảo Báo cáo một số quy chuẩn môi trường về nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô.

 Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội cho biết, theo khoản 3 Điều 14 của Luật Thủ đô và Quyết định số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành Luật Thủ đô, cuộc họp đã bàn thảo, xem xét và đề xuất với Bộ TN&MT ban hành một số quy chuẩn môi trường về nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô nghiêm ngặt hơn so với quy chuẩn môi trường quốc gia.