Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trên cơ sở phát hiện các bất cập đối với việc thực hiện đánh giá tác động và môi trường trong thời gian qua, nhóm soạn thảo đã tham vấn chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân về các hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường trong dự thảo Luât Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020.

 Thời gian qua, Hà Nội đã có những nghiên cứu đánh giá chuyên sâu tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân. (Ảnh minh họa)

Nhóm soạn thảo đã tham vấn chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân về các hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường theo hướng:
Thứ nhất, cần quy định cụ thể về trình tự thực hiện các thủ tục về môi trường (trong đó có đánh giá tác động môi trường) đối với từng loại dự án đầu tư cụ thể tương ứng với trình tự triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Chủ dự án sẽ biết mình phải làm những công việc gì theo từng giai đoạn thực hiện dự án.
Thứ hai, các yếu tố về xã hội được bổ sung tại các nội dung về báo cáo đánh giá tác động môi trường, bắt buộc phải có quy trình tham vấn, công khai thông tin, giám sát thực hiện. Quy định các yếu tố về xã hội trong nội dung về đánh giá tác động môi trường, làm rõ hiện trạng, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên của các đối tượng bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp) và đánh giá những rủi ro, ảnh hưởng của các đối tượng này trong việc tiếp cận, sử dụng tài nguyên khi dự án đi vào hoạt động, qua đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu (ví dụ: thay đổi sinh kế) nhằm ổn định đời sống Nhân dân.
Thứ ba, quy định lại vai trò của đánh giá tác động môi trường là công cụ dự báo và chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.
Thứ tư, quy định về thủ tục thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thứ năm, quy định về vai trò của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, cấp phép hoạt động của dự án.