Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2011.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, căn cứ để điều chỉnh phải dựa trên Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và có dự báo nhu cầu nhân lực.

Bên cạnh đó, phải giảm tỷ lệ sinh viên/ giảng viên đại học, cao đẳng trong giai đoạn 2011-2020; từ đó tính lại quy mô giảng viên đại học, cao đẳng theo các vùng, các giai đoạn.

Đồng thời, việc quy hoạch số lượng trường đại học, cao đẳng và số lượng sinh viên phải phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh tế đô thị cuối tuần