Định kỳ 2 năm, Hà Nội sẽ đánh giá mức độ ô nhiễm làng nghề

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP vừa có quyết định ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/11/2019.

Làng nghề miến dong xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trọng Tùng. 
Theo đó, để phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm, các sở ngành phối hợp với UBND các quận, huyện và thị xã có làng nghề tổ chức đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT. Việc đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp bảo về môi trường làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 2 năm/ 1 lần.
Các sở ngành, các cơ quan truyền thông của Hà Nội và UBND cấp huyện, thị xã có trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin, truyền thông danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường. Biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT.
Đối với chính sách ưu đãi cho công tác bảo vệ môi trường đối với làng nghề được công nhận: Các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển được ưu tiên các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Các cơ sở được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, ngày 04/12/2013 của HĐND TP về “Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung giai đoạn 2014 - 2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn TP Hà Nội”.
Về xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề: UBND TP khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề.
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi khác theo quy định của UBND TP và pháp luật hiện hành. Trường hợp phải di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc khu chăn nuôi, khu sản xuất tập trung bên ngoài khu dân cư, được xem xét hỗ trợ tiền thuê đất theo mức miễn, giảm theo quy định.