Doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến

Hoàng Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống khai báo tại Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn. Theo đó, DN được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến kể từ 25/11/2017.

Ngày 9/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Tại Điều 27, Nghị định số 113 quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Giao diện cổng thông tin một cửa quốc gia.
Để thực hiện, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống khai báo tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/) triển khai vào ngày 25/11/2017 khi Nghị định số 113 có hiệu lực.
Theo quy định mới, DN gần như nhận được kết quả thực hiện thủ tục khai báo hóa chất ngay tức thời để làm thủ tục thông quan. Bắt đầu tư ngày 25/11/2017, thủ tục hành chính khai báo hóa chất sẽ chính thức không thực hiện theo phương thức cũ mà thực hiện khai báo qua hệ thống hải quan một cửa quốc gia.
Như vậy, so với quy định tại Nghị định 26/NĐ-CP ngày 8/4/2011, và Thông tư 40/TT-BCT ngày 14/11/2014, DN thực hiện khai báo hóa chất đã giảm thời gian 5 ngày thực hiện, nhờ đó tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại và in ấn hồ sơ do thủ tục được cấp hoàn toàn tự động trên môi trường mạng.
Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương trong việc bảo đảm, duy trì điều kiện kỹ thuật cho việc khai báo hóa chất kết nối Cổng thông tin điện tử quốc gia với hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ quản lý chuyên ngành hóa chất của Bộ Công Thương.
Nghị định 113 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP; Bãi bỏ quy định tại Điều 8 của Nghị định số 77/2016/ NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.