Đồng ý chủ trương thành lập ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

KTĐT - Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.
 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau hơn 14 năm xây dựng và phát  triển, Đại học Thái Nguyên đã từng bước tổ chức sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ giữa các đơn vị thành viên, từ đó hình thành thêm các đơn vị đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

Ngày 14/12/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 6946/QĐ-BGDĐT-TCCB về việc thành lập Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên. Đây là việc sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ đào tạo ngành  Công nghệ thông tin trong đại học.

Việc thành lập Khoa  Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên là sự phát triển mới của đại học khu vực nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng lớn của đất nước về nguồn nhân lực qua đào tạo.

Kinh tế đô thị cuối tuần